Sprawozdania z działalności NIK

Konstytucyjny obowiązek

Sprawozdania z działalności NIK - okładkiKonstytucja RP oraz ustawa o NIK nakładają na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązek przedstawiania Sejmowi RP corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Zanim jednak sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi, Kolegium NIK musi je zatwierdzić - czyni to zazwyczaj w czerwcu każdego roku. Zatwierdzony dokument Prezes NIK przedkłada Marszałkowi Sejmu. Przed rozpatrzeniem sprawozdania Prezydium Sejmu przekazuje je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz ewentualnie innym właściwym komisjom sejmowym. Ostatecznie, po przejściu procedury opiniowania sprawozdanie prezentowane jest przez Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Podsumowanie rocznej aktywności Izby

Roczne sprawozdanie z działalności NIK przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej. Trzon sprawozdania zajmuje analiza stanu państwa stworzona na podstawie ustaleń kontroli NIK. Publikowane są też ważniejsze efekty kontroli - zarówno te finansowe, legislacyjne, jak i naprawcze, wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne podrozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, współpracy z Sejmem RP, upublicznianiu informacji o działalności NIK oraz załatwianiu skarg i wniosków itd.

Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK, Izba działa na zasadach kolegialności. Kolegium NIK jest więc ważnym organem Izby. W sprawozdaniu oddzielny podrozdział poświęcony jest działalności tego organu. Dokument zawiera także ogólne informacje o funkcjonowaniu NIK. Czytelnik może zapoznać się z organizacją Izby, stanem i strukturą zatrudnienia, wydawnictwami NIK, informatyzacją oraz działalnością międzynarodową.

Wydania folderowe sprawozdańW sprawozdaniu opisana jest także realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Prezentowane są tu (w układzie rodzajowym) dochody i wydatki zrealizowane w roku sprawozdawczym. Rozdział wzbogacony jest o opinię audytora wewnętrznego NIK w zakresie realizacji budżetu Izby. Załączniki zawierają mi.n. wykaz wszystkich informacji o wynikach kontroli wysłanych do Sejmu i wojewodów, syntezy ustaleń i wniosków pokontrolnych poszczególnych kontroli.

Sprawozdania z działalności NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-10-19 Andrzej Gaładyk 2023-10-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-06-27 Andrzej Gaładyk 2022-06-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-09-17 Andrzej Gaładyk 2021-09-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-27 Andrzej Gaładyk 2020-10-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-20 Andrzej Gaładyk 2020-07-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-20 Andrzej Gaładyk 2020-07-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-04-02 Andrzej Gaładyk 2020-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-12 Andrzej Gaładyk 2020-03-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-08 Andrzej Gaładyk 2019-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-08 Andrzej Gaładyk 2019-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-08 Andrzej Gaładyk 2019-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-08 Andrzej Gaładyk 2019-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-08 Andrzej Gaładyk 2019-07-08
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2019-05-13 Krzysztof Andrzejewski 2019-05-13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-09-12 Andrzej Gaładyk 2018-09-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2017-07-28 Andrzej Gaładyk 2017-07-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-09-13 Andrzej Gaładyk 2016-09-13
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2016-02-03 Krzysztof Andrzejewski 2016-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-15 Andrzej Gaładyk 2015-07-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-23 Andrzej Gaładyk 2014-07-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-05 Andrzej Gaładyk 2013-11-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-06-17 Andrzej Gaładyk 2013-06-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-20 Andrzej Gaładyk 2012-06-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-20 Andrzej Gaładyk 2012-06-20
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-07-05 Krzysztof Andrzejewski 2011-07-05
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-11-26 Krzysztof Andrzejewski 2010-11-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-23 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-16 Andrzej Gaładyk 2010-06-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-06 Andrzej Gaładyk 2010-04-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-06 Andrzej Gaładyk 2010-04-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-06 Andrzej Gaładyk 2010-04-06
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-03
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-02 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-02
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-02-25 Krzysztof Andrzejewski 2010-02-25
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-02-22 Krzysztof Andrzejewski 2010-02-22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-19 Andrzej Gaładyk 2010-02-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-19 Andrzej Gaładyk 2010-02-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-19 Andrzej Gaładyk 2010-02-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy