Kolegium NIK

 

Skład i tryb pracy Kolegium

Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków tworzą Kolegium NIK.

7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK powołuje na członków Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Kadencja członka Kolegium trwa 3 lata.

 

  Skład Kolegium NIK
  Rys. 1. Schemat składu Kolegium NIK
  (opis grafiki)

  Osoby wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą zgłaszać zdanie odrębne w sprawie podejmowanych uchwał. Gwarancją niezawisłości członków, szczególnie tych powoływanych z ramienia NIK jest tajne głosowanie uchwał jak również fakt, że rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem mianowanym będącym członkiem Kolegium wymaga zgody Kolegium.

  Prezes NIK może zapraszać na posiedzenia Kolegium osoby nie wchodzącym w jego skład.

  Kolegium NIK obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa NIK z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Kolegium. Posiedzeniom przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. W 2015 roku odbyło się 16 posiedzeń Kolegium, w tym jedno seminaryjne. Posiedzenia seminaryjne są miejscem debaty nad istotnymi zagadnieniami funkcjonowania państwa oraz roli NIK w budowaniu państwa prawa. Biorą w nich udział przedstawiciele Sejmu, Senatu, administracji publicznej oraz naukowcy.

   

  Kompetencje Kolegium

  Kolegium NIK posiada szerokie kompetencje. To właśnie ten organ uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu, jak również budżetu. Każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, tj. Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz Sprawozdanie z działalności NIK za poprzedni rok. Ponadto Kolegium uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych. Uchwały Kolegium wymagają także wystąpienia zawierające zarzuty dotyczące działalności członków Rady Ministrów, osób kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP oraz osób kierującymi instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

  Kolegium może również opiniować wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli. Opiniowaniu podlega także każda inna sprawa wniesiona przez Prezesa NIK albo przedstawiona przez co najmniej 1/3 członków Kolegium. Kolegium rozpatruje także zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o NIK.

   

  Kompetencje Kolegium NIK

  Rys. 2. Kompetencje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (opis grafiki)

  Do zadań Kolegium NIK należy także rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. W 2015 roku Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do 75 wystąpień pokontrolnych.

  Informacje o artykule

  Data utworzenia:
  2010-01-24
  Data publikacji:
  2010-01-24
  Wprowadził/a:
  Andrzej Gaładyk
  Data ostatniej zmiany:
  2016-07-01
  Ostatnio zmieniał/a:
  Andrzej Gaładyk
  Metryczka artykułu
  Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-01-03 Andrzej Gaładyk 2014-01-03
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-02-11 Andrzej Gaładyk 2013-02-11
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-01-11 Andrzej Gaładyk 2012-01-11
  [Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-07-19 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-07-19
  [Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-09-06 Andrzej Gaładyk 2010-09-06
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-08-16 Andrzej Gaładyk 2010-08-16
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-14 Andrzej Gaładyk 2010-07-14
  [Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-14 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-14
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-17 Andrzej Gaładyk 2010-05-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-29 Andrzej Gaładyk 2010-04-29
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-28 Andrzej Gaładyk 2010-04-28
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-16 Andrzej Gaładyk 2010-04-16
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
  [Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-11 Andrzej Gaładyk 2010-02-11
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] 2010-01-25 2010-01-25
  [Modyfikacja] 2010-01-25 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
  [Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

  Przeczytaj treść ponownie

  Dane kontaktowe

  Adres do korespondencji:
  Najwyższa Izba Kontroli
  Skr. poczt. P-14
  00-950 Warszawa 1
  NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

  Adres siedziby:
  Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

  Adres e-mail:
  nik@nik.gov.pl

  Numery telefonów:
  tel. 22 444 50 00

  Formularze kontaktowe:
  Formularz zgłaszania skarg i wniosków
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
  Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

  Kontakt dla dziennikarzy:
  Informacje dla dziennikarzy

  Redaktor Biuletynu

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
  Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
  tel. 22 444 56 78
  e-mail: bip@nik.gov.pl