Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056, tel. 22 444 50 00

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Najwyższej Izbie Kontroli:
Paweł Dziak, e-mail: iod@nik.gov.pl. adres: ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056 Warszawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu wykonywania zadań Najwyższej Izby Kontroli. W zakresie przetwarzania Pani/ Pana danych, jakie są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, Administrator powołuje się na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2022 r. poz. 623).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Najwyższą Izbę Kontroli.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, pod warunkiem zaistnienia przesłanek przewidzianych w RODO, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres krajowego organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy