Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Współpraca z Sejmem

Wystąpienie prezesa NIK w SejmiePonad 150 informacji z kontroli NIK przedkłada każdego roku Sejmowi, wypełniając w ten sposób swoją misję dostarczania parlamentowi wiedzy o stanie państwa, w tym o finansach publicznych. Prezes NIK na posiedzeniach plenarnych Sejmu prezentuje najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby jak również stanowisko w istotnych sprawach mających związek z kontrolami przeprowadzonymi przez Izbę. Przedstawiciele NIK biorą także udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi RP. Podległość ta wynika z Konstytucji RP i ustawy o NIK.

Zapisy powyższych aktów prawnych określają, jakie dokumenty Izba ma obowiązek przedkładać Sejmowi.

 

Dokumenty, które NIK jest zobowiązana przedkładać Sejmowi RP
Rys. 1. Dokumenty, które NIK jest zobowiązana przedkładać Sejmowi RP (opis grafiki)

Izba jest zobowiązana również przekazywać Sejmowi roczny plan pracy.

Ustawa daje także Sejmowi i jego organom prawo zlecania kontroli.

 

Prezes NIK, wykonując obowiązki określone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, uczestniczy w plenarnych posiedzeniach Sejmu. Rokrocznie przedstawia Sejmowi Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej  oraz Sprawozdanie z działalności NIK.

Przedstawiciele Izby każdego roku biorą udział w setkach posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych. Prezentują wyniki i udzielają wyjaśnień odnośnie przeprowadzonych kontroli, jak również zgłaszają opinie do poselskich inicjatyw ustawodawczych. Przedstawiciele Izby mogą także, wykorzystując ustalenia kontroli oraz wynikające z nich oceny i wnioski, zgłaszać uwagi do sprawozdań i informacji przedkładanych danej komisji przez przedstawicieli rządu lub inne osoby uczestniczące w posiedzeniu.

NIK stale współpracuje z Komisją do Spraw Kontroli Państwowej. Do zakresu jej kompetencji należy m.in. opiniowanie planu pracy NIK, rocznego sprawozdania, projektu statutu, budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania. Komisja dokonuje okresowych ocen działalności Izby, w tym analizuje przedłożone informacje o wynikach kontroli oraz stan realizacji wystąpień pokontrolnych. NIK przedstawia Komisji również szczegółowe opracowania tematyczne, dotyczące m.in. działalności międzynarodowej, współpracy NIK z innymi organami kontroli w Polsce oraz analizę skarg i wniosków wpływających do Izby.

 

 


[1] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medková, W. Robaczyński: Komentarz do Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 2010-01-24
Data publikacji: 2010-01-24
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2013-08-26
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Historia zmian

Metryczka artykułu

Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-26 Andrzej Gaładyk 2013-08-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-06-24 Andrzej Gaładyk 2013-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-02-11 Andrzej Gaładyk 2013-02-11
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-06-01 1970-01-01
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-05-30 1970-01-01
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-05-23 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-05-23
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-15 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-18 Andrzej Gaładyk 2010-03-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-18 Andrzej Gaładyk 2010-03-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-18 Andrzej Gaładyk 2010-03-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-18 Andrzej Gaładyk 2010-03-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] 2010-02-03 2010-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-03 Andrzej Gaładyk 2010-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-03 Andrzej Gaładyk 2010-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
 

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052