Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIK na stanowiska kontrolerskie

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  tel.22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl;
 3. Przekazane NIK dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru do pracy na podstawie art.221 Kodeksu pracy, art. 67 w związku z art. 69 a, art. 69 b i art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 i z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO; 
 4. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwi kontakt i uczestnictwo Pani/Pana w naborze do pracy w NIK;
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w naborze do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: nabory@nik.gov.pl;
 6. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, a mianowicie podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO;
 8. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art.18 RODO), będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w naborze;
 9. W odniesieniu do Pani/Pana Danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 10. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 11. Podane dane będą przechowywane przez okres naboru, tj. do czasu zakwalifikowania kandydata(ów) do pracy, co zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej NIK, a w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do pracy w wyniku naboru - do czasu podpisania umowy o pracę;
 12. Wszelkie dane oraz dokumenty dostarczone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni będą zniszczone po ukazaniu się ww. ogłoszenia w BIP;
 13. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl