Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIK na stanowiska kontrolerskie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel.22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, Warszawa 02-056, ul. Filtrowej 57;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru na stanowiska kontrolerskie w NIK na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu pracy, art. 67 w związku z art. 69 a, art. 69 b i art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO, a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 
 4. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, art. 67 w związku z art. 69 a, art. 69 b i art. 69 c ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w naborze do pracy w NIK na stanowisko kontrolerskie. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak danych kontaktowych może uniemożliwić kontakt i uczestnictwo Pani/Pana w naborze do pracy w NIK;
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: nabory@nik.gov.pl;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, jak również osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od NIK dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO, lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 9. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru i zostaną usunięte w terminie miesiąca od zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej NIK, a w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do pracy - do czasu nawiązania stosunku pracy;
 11. Dane Pani/Pana zawarte w dokumentacji z naboru, wytworzonej w NIK, będą przechowywane przez czas określony zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, sporządzonymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018 r. poz. 217, ze zm.);
 12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy