Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 • 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571);
 • 2) NIK - rozumie się przez to Najwyższą Izbę Kontroli;
 • 3) właściwej jednostce kontrolnej - rozumie się przez to kontrolną jednostkę organizacyjną (departament lub delegaturę) przeprowadzającą postępowanie kontrolne w jednostce kontrolowanej;
 • 4) kontroli koordynowanej - rozumie się przez to kontrolę przeprowadzaną według jednego programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej przez więcej niż jedną kontrolną jednostkę organizacyjną;
 • 5) uczestniku kontroli koordynowanej - rozumie się przez to właściwą jednostkę kontrolną lub inny organ kontroli, rewizji, inspekcji biorący udział w kontroli koordynowanej;
 • 6) jednostce koordynującej kontrolę - rozumie się przez to kontrolną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie kontroli koordynowanej, w tym opracowanie projektu programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej, organizację i koordynację jej przebiegu oraz opracowanie projektu informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli;
 • 7) koordynatorze kontroli - rozumie się przez to kontrolera wyznaczonego do przygotowania kontroli planowej lub kontroli doraźnej koordynowanej, w tym opracowania projektu programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej, organizacji i koordynacji jej przebiegu oraz opracowania projektu informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli;
 • 8) jednostce kontrolowanej - rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 2 i art. 4 ustawy.

Rozdział 2
Szczegółowe zasady przygotowywania kontroli

§ 2.

 • 1. NIK prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy uchwalanego przez Kolegium NIK.
 • 2. Roczny plan pracy NIK zawiera tematy kontroli podejmowanych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, a także podejmowanych przez NIK z własnej inicjatywy.
 • 3. Rezygnacja z tematu kontroli ujętego w rocznym planie pracy lub wprowadzenie nowego tematu kontroli albo zmiana celu kontroli wymaga uchwały Kolegium NIK. Wprowadzenie innych zmian w rocznym planie pracy wymaga zgody Prezesa NIK.

§ 3.

 • 1. W razie potrzeby NIK przeprowadza, poza planem pracy, kontrole doraźne.
 • 1a. Kontrole doraźne, o których mowa w ust. 1, mogą być przygotowywane i przeprowadzane w trybie uproszczonym.
 • 2. Kontrole doraźne przeprowadza się w szczególności w przypadku:
  • 1) potrzeby niezwłocznego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (kontrola specjalna);
  • 2) potrzeby niezwłocznego zbadania określonego problemu (kontrola problemowa);
  • 3) wstępnego badania określonych zagadnień w celu przygotowania kontroli planowej (kontrola rozpoznawcza);
  • 4) badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca);
  • 5) rozpatrywania skarg i wniosków (kontrola skargowa).
 • 3. Decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli specjalnej podejmuje Prezes NIK, który wskazuje także jednostkę koordynującą lub przeprowadzającą tę kontrolę. Dyrektor jednostki koordynującej kontrolę albo dyrektor jednostki przeprowadzającej kontrolę może przedstawić Prezesowi NIK zagadnienia, mogące wskazywać na zasadność objęcia ich kontrolą specjalną.
 • 4. Pozostałe kontrole doraźne przeprowadza się na wniosek dyrektora jednostki koordynującej kontrolę albo dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, który występuje do Prezesa NIK albo upoważnionego Wiceprezesa NIK o wyrażenie zgody. Prezes NIK albo upoważniony Wiceprezes NIK podejmuje decyzję dotyczącą wnioskowanej kontroli po zasięgnięciu opinii wyznaczonego radcy Prezesa NIK oraz departamentu właściwego w sprawach planu pracy, a następnie przekazuje wniosek do tego departamentu. W przypadku pozytywnej decyzji Prezes NIK albo upoważniony Wiceprezes NIK może wyznaczyć Wiceprezesa NIK do nadzorowania tej kontroli oraz wyznacza wspierającego kontrolę radcę Prezesa NIK. Departament właściwy w sprawach planu pracy informuje o podjętej decyzji dyrektora jednostki koordynującej kontrolę albo dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, a w przypadku decyzji pozytywnej również wyznaczonego radcę Prezesa NIK oraz Wiceprezesa NIK nadzorującego kontrolę, jeżeli został on wyznaczony Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 • 4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kontroli doraźnych przeprowadzanych na wniosek dyrektora departamentu właściwego w sprawach planu pracy, z tym że wniosek zawiera również określone informacje będące wynikiem analizy zasadności podejmowania wnioskowanej kontroli doraźnej, a Prezes NIK podejmuje decyzję dotyczącą wnioskowanej kontroli po zasięgnięciu opinii wyznaczonego radcy Prezesa NIK. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej - w przypadku wniosku dyrektora departamentu właściwego w sprawach planu pracy określa załącznik Nr 1 a do zarządzenia. 4b. We wniosku, o którym mowa w ust. 4 albo 4a, dyrektor jednostki koordynującej kontrolę albo dyrektor właściwej jednostki kontrolnej może wnieść do Prezesa NIK o wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie kontroli doraźnej w trybie uproszczonym lub o przyjęcie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kontroli, przewidzianych w przepisach odrębnych.
 • 5. Departament właściwy w sprawach planu pracy prowadzi rejestr wniosków, o których mowa w ust. 4, zawierający w szczególności wskazanie: wnioskodawcy, rodzaju i tytułu kontroli, terminu jej przeprowadzenia oraz podjętej decyzji w przedmiocie udzielenia zgody.
 • 6. Prezes NIK może zmienić decyzję w przedmiocie przeprowadzenia kontroli doraźnej, albo zdecydować o rezygnacji z jej przeprowadzenia.

§ 4.

Przygotowanie kontroli obejmuje w szczególności:

 • 1) przeprowadzenie analizy przedkontrolnej;
 • 2) opracowanie programu kontroli albo tematyki kontroli doraźnej;
 • 3) przygotowanie kontrolerów do przeprowadzenia kontroli;
 • 4) wydanie imiennego upoważnienia dla kontrolera wykonującego czynności kontrolne, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 5.

 • 1. Analiza przedkontrolna ma na celu poznanie uwarunkowań kontrolowanej działalności, w szczególności prawnych, finansowych i organizacyjnych, które mają związek z zakresem i celami kontroli. Analiza służy uaktualnieniu wiedzy o kontrolowanej działalności i jednostkach wytypowanych do kontroli, niezbędnej do opracowania programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej.
 • 2. Analizę przedkontrolną przeprowadza jednostka koordynująca kontrolę lub właściwa jednostka kontrolna.
 • 3. W ramach analizy przedkontrolnej dokonuje się oceny ryzyk związanych z podmiotowym i przedmiotowym zakresem kontroli, wskazuje potencjalne nieprawidłowości oraz określa szczegółową tematykę i sposób prowadzenia kontroli zapewniające osiągnięcie założonych celów.

§ 6.

Przy przeprowadzaniu analizy przedkontrolnej uwzględnia się w szczególności:

 • 1) wyniki wcześniejszych kontroli;
 • 2) wyniki badań analitycznych określonych problemów oraz skarg i wniosków;
 • 3) opinie naukowe i specjalistyczne;
 • 4) informacje uzyskane w związku z panelem ekspertów;
 • 5) inne informacje i bazy danych, w tym pochodzące od organów lub jednostek, o których mowa w art. 2 i art. 4 ustawy.

§ 7.

 • 1. Dla kontroli ujętej w rocznym planie pracy opracowuje się program kontroli.
 • 2. Program kontroli przygotowuje jednostka koordynująca kontrolę lub właściwa jednostka kontrolna.

§ 8.

W programie kontroli zamieszcza się informacje potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz dokonania oceny kontrolowanej działalności, w szczególności:

 • 1) oznaczenie kontroli (numer i temat);
 • 2) cel kontroli;
 • 3) uzasadnienie podjęcia kontroli;
 • 4) wyniki analizy przedkontrolnej, zawierające charakterystykę zakresu objętego kontrolą, kluczowe uwarunkowania dotyczące kontrolowanej działalności, analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz wyniki wcześniejszych kontroli;
 • 5) syntetyczną analizę stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności;
 • 6) dane niezbędne do wskazania w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy;
 • 7) szczegółową tematykę kontroli w poszczególnych rodzajach jednostek kontrolowanych zawierającą wykaz zagadnień objętych kontrolą;
 • 8) zasady dokonywania oceny ogólnej i ocen cząstkowych kontrolowanej działalności;
 • 9) wskazówki metodyczne określające sposób i technikę przeprowadzania kontroli, dokumentowania jej wyników oraz dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposobu ich przeprowadzenia, zasady doboru próby do kontroli, wykorzystania narzędzi informatycznych, powiązanie tematyki z aktami normatywnymi oraz wskazówki dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także koniecznych wzorów, wykazów i zestawień;
 • 10) założenia organizacyjne, w tym wskazanie jednostki koordynującej kontrolę, koordynatora kontroli i uczestników kontroli koordynowanej, jednostek kontrolowanych, podziału zadań między uczestników kontroli, terminów wykonania poszczególnych zadań;
 • 11) wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli.

§ 9.

 • 1. Program kontroli oraz istotne zmiany w programie kontroli zatwierdza Prezes NIK lub nadzorujący Wiceprezes NIK. Istotne zmiany w szczególności mogą dotyczyć modyfikacji podmiotowego lub przedmiotowego zakresu kontroli, kryteriów oceny, terminu zakończenia kontroli lub wzrostu pracochłonności kontroli.
 • 2. Inne niż wskazane w ust. 1 zmiany w programie kontroli może wprowadzić dyrektor jednostki, o której mowa w § 7 ust. 2. O wprowadzeniu zmian informuje się Prezesa NIK lub nadzorującego Wiceprezesa NIK.

§ 10.

 • 1. Dla kontroli doraźnej opracowuje się tematykę kontroli. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • 2. Tematyka kontroli doraźnej zawiera w szczególności:
  • 1) oznaczenie kontroli (numer i temat);
  • 2) cel kontroli;
  • 3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz okres objęty kontrolą;
  • 4) uzasadnienie podjęcia kontroli na podstawie analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
  • 5) szczegółową tematykę kontroli;
  • 6) założenia organizacyjne.
 • 3. W założeniach organizacyjnych tematyki kontroli doraźnej koordynowanej należy wskazać jednostkę koordynującą kontrolę, koordynatora kontroli i uczestników kontroli koordynowanej, jednostki kontrolowane, podział zadań pomiędzy uczestników kontroli oraz terminy wykonania poszczególnych zadań; w razie potrzeby można wskazać również inne założenia.
 • 4. Tematyka kontroli doraźnej niekoordynowanej jest zatwierdzana i zmieniana przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, a w przypadku kontroli koordynowanej - przez dyrektora jednostki koordynującej kontrolę, z zastrzeżeniem ust. 5.
 • 5. Zatwierdzenie lub zmiana tematyki kontroli doraźnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, wymaga zgody Prezesa NIK.

§ 11.

Przygotowanie kontrolerów do przeprowadzenia kontroli obejmuje w szczególności:

 • 1) wyznaczenie przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej do wykonania zadania kontrolerów z doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami lub uprawnieniami określonymi w programie kontroli;
 • 2) zapoznanie się kontrolerów z programem kontroli lub tematyką kontroli oraz wynikami analizy ryzyka;
 • 3) udział w naradzie przedkontrolnej;
 • 4) zapoznanie się z aktami prawnymi oraz materiałami i publikacjami wskazanymi w programie kontroli lub tematyce kontroli.

§ 12.

 • 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje się według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 • 2. Druki upoważnień do przeprowadzenia kontroli podlegają ścisłemu ewidencjonowaniu.

Rozdział 3
Zadania kontrolerów

§ 13.

 • 1. Dyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej, w szczególności:
  • 1) organizuje pracę jednostki i kieruje jej działalnością;
  • 2) reprezentuje NIK w sprawach objętych czynnościami kontrolnymi, w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa NIK;
  • 3) odpowiada za realizację zadań w ramach szczegółowego trybu planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania kontrolnego;
  • 4) podejmuje czynności zapewniające prawidłowy i terminowy przebieg postępowania kontrolnego;
  • 5) wyznacza podległych kontrolerów do wykonania określonych zadań kontrolnych i sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem;
  • 6) w razie potrzeby przeprowadza kontrolę lub uczestniczy w poszczególnych czynnościach kontrolnych oraz w naradach pokontrolnych;
  • 7) zapewnia weryfikację zgodności projektu wystąpienia pokontrolnego pod względem realizacji tematyki kontroli, osiągnięcia celu kontroli, a także zgodności opisu ustaleń faktycznych i finansowych rezultatów kontroli z materiałem dowodowym zebranym w aktach kontroli;
  • 8) zapewnia rzetelne przedstawianie w wystąpieniach pokontrolnych oceny kontrolowanej działalności, a także uwag i wniosków;
  • 9) podpisuje wystąpienie pokontrolne, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 i 5 ustawy;
  • 10) kieruje opracowywaniem projektów programów kontroli oraz informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
  • 11) monitoruje wykorzystanie uwag i realizację wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
  • 12) uczestniczy w przygotowaniu projektu pisemnego powiadomienia kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwowego lub samorządowego o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej działalności, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym;
  • 13) informuje Prezesa NIK lub upoważnionego Wiceprezesa NIK o konieczności dokonania zmian w programie kontroli lub o wprowadzeniu zmian w programie kontroli lub tematyce kontroli doraźnej, stosownie do swoich uprawnień.
 • 2. Dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego wicedyrektor.

§ 14.

Wicedyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej w szczególności wykonuje zadania określone w § 13, wskazane przez dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej w zakresie obowiązków lub w odrębnym upoważnieniu.

§ 15.

 • 1. Radca Prezesa NIK realizuje w postępowaniu kontrolnym zadania wyznaczone przez Prezesa NIK, w szczególności wspiera Prezesa NIK lub nadzorującego Wiceprezesa NIK w wykonywaniu zadań kontrolnych i jest zobowiązany do:
  • 1) uczestniczenia w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli, w tym w konsultowaniu szczegółowej tematyki kontroli i zagadnień metodycznych, udziału w panelach ekspertów lub naradach;
  • 2) przedstawiania pisemnych opinii do projektu programu kontroli oraz proponowanych zmian programu kontroli;
  • 3) weryfikacji, na polecenie Prezesa NIK lub nadzorującego Wiceprezesa NIK, treści projektu wystąpienia pokontrolnego pod względem realizacji tematyki kontroli i osiągnięcia celu kontroli, a także zasadności oceny kontrolowanej działalności, uwag i wniosków;
  • 4) przedstawiania pisemnych opinii do projektu informacji o wynikach kontroli oraz sposobu jej prezentacji.
 • 2. Radca Prezesa NIK może zwracać się do dyrektora jednostki koordynującej lub dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o udzielenie mu informacji niezbędnych do realizacji swoich obowiązków.

§ 16.

 • 1. Koordynator kontroli, w szczególności:
  • 1) gromadzi informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
  • 2) opracowuje projekt programu kontroli, tematyki kontroli doraźnej, a także informacji o wynikach kontroli lub kieruje grupą kontrolerów opracowujących te projekty;
  • 3) monitoruje przebieg kontroli, przeprowadza niezbędne konsultacje oraz narady z uczestnikami kontroli koordynowanej, dąży do rozstrzygnięcia problemów merytorycznych i organizacyjnych;
  • 4) w razie potrzeby wykonuje czynności kontrolne lub uczestniczy w czynnościach kontrolnych;
  • 5) opiniuje projekty wystąpień pokontrolnych sporządzane przez uczestników kontroli koordynowanej, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów kontroli, zrealizowania tematyki oraz jednolitego podejścia i sposobu oceny kontrolowanej działalności, o ile obowiązek taki został sformułowany w programie kontroli lub tematyce kontroli doraźnej;
  • 6) informuje dyrektora jednostki koordynującej kontrolę o przebiegu kontroli, w tym o ryzykach związanych z jej prowadzeniem;
  • 7) sporządza wymagane dokumenty analityczne i sprawozdawcze z kontroli;
  • 8) współpracuje w zakresie upowszechnienia wyników kontroli z kontrolną jednostką organizacyjną właściwą do spraw podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli oraz jednostką właściwą do spraw wydawniczych w zakresie publikacji informacji o wynikach kontroli, według zaakceptowanego przez Prezesa NIK rozdzielnika.
 • 2. Dyrektor jednostki koordynującej może wyznaczyć zastępcę koordynatora kontroli.

§ 17.

Doradca prawny, w szczególności:

 • 1) informuje dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej o zmianach stanu prawnego w zakresie działania jednostki;
 • 2) opracowuje opinie i analizy prawne;
 • 3) uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu projektów programów kontroli, tematyk kontroli doraźnych i informacji o wynikach kontroli, w szczególności dokonuje analiz prawnych i sporządza wykaz aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli, formułuje lub opiniuje uwagi i wnioski co do stosowania prawa albo potrzeby zmiany prawa, w razie potrzeby opracowuje projekty programów kontroli lub informacji o wynikach kontroli;
 • 4) udziela pomocy prawnej kontrolerom uczestniczącym w postępowaniu kontrolnym;
 • 5) w razie potrzeby pełni funkcję koordynatora kontroli, a także przeprowadza kontrolę lub uczestniczy w czynnościach kontrolnych;
 • 6) opiniuje pod względem prawnym projekty wystąpień pokontrolnych i powiadomień, o których mowa w art. 62a ustawy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości oraz potrzeby zmiany obowiązującego prawa, dokonuje ich oceny i niezbędnej korekty;
 • 7) opiniuje projekty stanowisk do zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień pokontrolnych;
 • 8) uczestniczy w opracowaniu projektów zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy i prowadzi ich ewidencję;
 • 9) wykonuje czynności w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.

§ 18.

 • 1. Kierownika zespołu kontrolnego wyznacza dyrektor właściwej jednostki kontrolnej.
 • 2. Kierownik zespołu kontrolnego wykonuje zadania, o których mowa w § 19, a także organizuje pracę zespołu, w szczególności:
  • 1) dokonuje podziału zadań między członków zespołu i koordynuje ich działania;
  • 2) monitoruje realizację tematyki kontroli przez członków zespołu kontrolnego;
  • 3) zapewnia terminowe przeprowadzanie kontroli przez zespół;
  • 4) dąży do rozstrzygnięcia rozbieżności między członkami zespołu, wynikłych na tle dokonanych ustaleń kontrolnych lub sposobu ich ujęcia w wystąpieniu pokontrolnym;
  • 5) reprezentuje zespół wobec kierownika jednostki kontrolowanej;
  • 6) sprawdza kompletność akt kontroli w zakresie, w jakim dotyczyły one zagadnień kontrolowanych przez członków zespołu kontrolnego;
  • 7) przedstawia dyrektorowi właściwej jednostki kontrolnej projekt wystąpienia pokontrolnego.

§ 19.

Kontroler przeprowadzający kontrolę, w szczególności:

 • 1) współpracuje z koordynatorem kontroli;
 • 2) wykonuje czynności kontrolne zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami nadzorujących kontrolę;
 • 3) dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentuje ustalenia;
 • 4) sporządza projekty wymaganych dokumentów, w szczególności wystąpienia pokontrolnego, oraz projekty powiadomień, o których mowa w art. 62a i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy, a także wymagane sprawozdania z kontroli, w tym dotyczące finansowych rezultatów kontroli;
 • 5) podpisuje wystąpienie pokontrolne, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 i 5 ustawy;
 • 6) opracowuje projekt stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;
 • 7) dokonuje analizy informacji przekazanej na podstawie art. 62 ustawy;
 • 8) przygotowuje projekt powiadomienia, o którym mowa w art. 35c ust. 3 ustawy.

§ 20.

Kontrolerzy niewymienieni w § 16-19 wykonują czynności kontrolne wyznaczone przez dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, w których realizują zadania.

Rozdział 4
Zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli

§ 21.

 • 1. Informację o wynikach kontroli sporządza się po przeprowadzeniu kontroli zawartej w planie pracy NIK. W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może postanowić o odstąpieniu od sporządzenia informacji o wynikach kontroli podjętej przez NIK z własnej inicjatywy; może też zarządzić opracowanie informacji o wynikach kontroli doraźnej. W przypadku kontroli, o których mowa w art. 8 ustawy, sporządzenie informacji jest obowiązkowe.
 • 2. Projekt informacji o wynikach kontroli sporządza jednostka koordynująca kontrolę, a w przypadku kontroli niekoordynowanej - właściwa jednostka kontrolna.
 • 3. Projekt informacji o wynikach kontroli przygotowuje koordynator kontroli, a w razie potrzeby inny kontroler wyznaczony przez dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2, i przedkłada go do akceptacji dyrektorowi.

§ 22.

Projekt informacji o wynikach kontroli podlega opiniowaniu przez właściwą rzeczowo kontrolną jednostkę organizacyjną, właściwe jednostki kontrolne, kontrolne jednostki organizacyjne właściwe w sprawach prawnych, planu pracy i metodyki kontroli oraz przez wyznaczonych radców Prezesa NIK.

§ 23.

 • 1. Podstawę sporządzenia informacji o wynikach kontroli stanowią w szczególności wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli.
 • 2. Do sporządzenia informacji o wynikach kontroli mogą być także wykorzystywane inne dokumenty i materiały, w tym:
  • 1) wyniki innych kontroli;
  • 2) informacje i dane uzyskane na podstawie art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy;
  • 3) wyniki paneli ekspertów zorganizowanych w związku z kontrolą;
  • 4) ogólnodostępne dane, w tym dane statystyczne i wyniki ich analiz.

§ 24.

 • 1. W informacji o wynikach kontroli zamieszcza się w szczególności:
  • 1) dane identyfikacyjne kontroli;
  • 2) cel, zakres i okres objęty kontrolą;
  • 3) ocenę ogólną i oceny cząstkowe;
  • 4) uzasadnienie ocen;
  • 5) wnioski o charakterze systemowym wskazujące na konieczność podjęcia działań usprawniających, w tym wnioski co do stosowania prawa lub potrzeby zmiany obowiązującego prawa;
  • 6) istotne ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości z uwzględnieniem ich skali, przyczyn powstania oraz skutków, jakie wywołują lub mogą wywołać; ustalenia kontroli mogą być zobrazowane charakterystycznymi przykładami;
  • 7) przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych w skontrolowanej działalności;
  • 8) załączniki, w tym:
   • a) syntetyczną analizę stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych dotyczących kontrolowanej działalności,
   • b) syntetyczną informację o źródłach danych i ustaleń stanowiących podstawę sporządzenia informacji, w tym o zewnętrznych konsultantach i ekspertach biorących udział w kontroli, o ile nie została przedstawiona w treści informacji o wynikach kontroli,
   • c) wykaz skontrolowanych jednostek,
   • d) wykaz podmiotów, którym przekazuje się informację o wynikach kontroli.
 • 2. W informacji o wynikach kontroli można ponadto zamieścić:
  • 1) opis finansowych rezultatów kontroli;
  • 2) informacje o powiadomieniach skierowanych do kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwowego lub samorządowego, o których mowa w art. 62a ustawy oraz o zawiadomieniach do organów, o których mowa w art. 63 ustawy;
  • 3) zestawienie lub statystykę ocen jednostkowych;
  • 4) syntetyczny opis ustaleń panelu ekspertów.
 • 2a. W informacji o wynikach kontroli doraźnej można nie zamieszczać elementów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 7 oraz 8 lit. a i b.
 • 3. Prezes NIK może polecić sporządzenie informacji o wynikach kontroli w innym zakresie niż określony w ust. 1 i 2.

§ 25.

 • 1. Informację o wynikach kontroli podpisuje Prezes NIK lub upoważniony Wiceprezes NIK oraz dyrektor jednostki koordynującej kontrolę, a w przypadku kontroli niekoordynowanej dyrektor właściwej jednostki kontrolnej.
 • 2. Informację, o której mowa w art. 9 ustawy, podpisuje dyrektor jednostki, o której mowa w ust. 1.
 • 3. Prezes NIK może zastrzec sobie prawo podpisania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 26.

W razie otrzymania od właściwego naczelnego lub centralnego organu państwa stanowiska do informacji o wynikach kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy, jeżeli treść stanowiska tego wymaga, dyrektor jednostki kontrolnej, która opracowała informację, przygotowuje opinię do stanowiska, którą przedstawia Prezesowi NIK po zaakceptowaniu przez Wiceprezesa NIK nadzorującego kontrolę.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 27.

W zarządzeniu Nr 9/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu planowania, przygotowania, prowadzenia postępowania kontrolnego i realizacji wyników kontroli oraz zasad oceny jakości wykonania zadań kontrolnych w Najwyższej Izbie Kontroli, w załączniku Nr 1 w części II Wykaz aktów prawnych pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa NIK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli - dalej „zarządzenie w sprawie kontroli”;”.

§ 28.

Tracą moc:

 • 1) zarządzenie Nr 9/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli, zmienione zarządzeniem Nr 10/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 74/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 13 października 2014 r., zarządzeniem Nr 15/2016 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 marca 2016 r. i zarządzeniem Nr 81/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 grudnia 2019 r.;
 • 2) zarządzenie Nr 15/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego.

§ 29.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Marian Banaś

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2012-06-01
Data publikacji:
2012-06-01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy