Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018

PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: 42/2018, 31/2020 i 32/2020.

Na podstawie art. 69d ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) oraz § 8 ust. 1 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na stanowiska kontrolerów wymienione w art. 66a pkt 3-9 ustawy o NIK, w tym sposób sprawdzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy na te stanowiska.

§ 1a.

W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991, 1006 i 1031), nabór do pracy w NIK, o którym mowa w § 1, odbywa się z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Nabór odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia.

§ 3.

 • 1. Nabór przeprowadza Komisja do Spraw Naboru, zwana dalej „Komisją”. Prezes NIK pisemnie powołuje Komisję zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.
 • 2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, którym może być dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru oraz dwóch członków spośród dyrektora, wicedyrektora jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór lub dyrektora, wicedyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego lub radcy Prezesa NIK lub innej osoby wskazanej przez dyrektora jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru.
 • 3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może obradować w składzie dwuosobowym, w tym z udziałem przewodniczącego.
 • 4. Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu, jeżeli udział w pracach Komisji mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Wyłączenia z całości lub części postępowania kwalifikacyjnego przewodniczącego lub członka Komisji dokonuje przewodniczący Komisji. Jeżeli na skutek wyłączenia określonych osób skład Komisji jest niezgodny z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu, Prezes NIK wyznacza inną osobę do jej składu.

§ 4.

Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu sprawdzenie i ocenę wiedzy, kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy w NIK określonych w opisie stanowiska.

§ 5.

 • 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
 • 2. Obsługę Komisji zapewnia jednostka organizacyjna NIK właściwa do spraw naboru. W posiedzeniach Komisji uczestniczy wyznaczony pracownik tej jednostki, wspierając organizacyjnie prace Komisji.
 • 3. Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru jest odpowiedzialny za przygotowanie dla członków Komisji materiałów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Materiały przygotowuje się w formie elektronicznej.
 • 4. uchylony

§ 6.

 • 1. Wniosek o przeprowadzenie naboru oraz opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór, w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przeprowadzenie naboru oraz opis stanowiska może sporządzić dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 3. Wniosek o przeprowadzenie naboru zawiera w szczególności:
  • 1) jednostkę organizacyjną NIK, do której jest prowadzony nabór;
  • 2) stanowisko, na które jest prowadzony nabór;
  • 3) liczbę etatów;
  • 4) uzasadnienie do przeprowadzenia naboru;
  • 5) stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 4. Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi NIK wniosek o przeprowadzenie naboru. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 • 5. Opis stanowiska zawiera w szczególności:
  • 1) stanowisko, którego dotyczy przeprowadzenie naboru;
  • 2) planowane miejsce wykonywania pracy;
  • 3) planowany zakres zadań;
  • 4) wymogi wynikające z art. 67 ustawy o NIK oraz wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ustawy o NIK;
  • 5) niezbędne na stanowisku pracy kwalifikacje lub kompetencje;
  • 6) ewentualnie, dodatkowe wymagane na stanowisku pracy kwalifikacje lub kompetencje.
 • 6. Opis stanowiska zatwierdza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru. Wzór opisu określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

uchylony

§ 8.

uchylony

§ 9.

 • 1. Oferty kandydatów do pracy kierowane są do jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 2. Szczegółowy tryb składania ofert określa ogłoszenie o naborze.
 • 3. Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze, w szczególności:
  • 1) list motywacyjny zawierający informację o jakie stanowisko i dlaczego ubiega się kandydat;
  • 2) życiorys zawodowy (CV);
  • 3) dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji i kompetencji określonych w opisie stanowiska;
  • 4) jeżeli kandydat spełnia dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje - dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających ich posiadanie.

§ 10.

 • 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części - etapu wstępnej kwalifikacji i etapu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • 2. Na etapie wstępnej kwalifikacji, Komisja sprawdza formalne wymogi ofert, jak również wymogi, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4-6. Jeżeli wymogi spełnia więcej niż 8 kandydatów na jedno stanowisko, Komisja może zakwalifikować do kolejnego etapu wyłącznie kandydatów spełniających dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 6.
 • 3. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja ocenia, przyznając max. 100 pkt, następujące obszary:
  • 1) wiedzę ogólną kandydatów, między innymi z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, zwłaszcza administracji publicznej i finansów publicznych, sytuacji gospodarczej kraju, znajomości przepisów prawa i ekonomii oraz zarządzania, a także prawnych aspektów funkcjonowania NIK, jak również aktualnych problemów życia społecznego;
  • 2) umiejętność analitycznego myślenia, syntetycznego formułowania wniosków i trafnego rozwiązywania problemów;
  • 3) motywację i predyspozycje do pracy w NIK, w tym umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą, radzenie sobie ze stresem;
  • 4) w przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego, Komisja może przeprowadzić część rozmowy w wymaganym w opisie stanowiska języku obcym.
 • 4. Niestawienie się kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 11.

 • 1. Po przeprowadzeniu naboru Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK informację z przebiegu postępowania z listą kandydatów i ostatecznymi wynikami uzyskanymi przez nich po drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego. Sprawozdanie podpisują Przewodniczący i pozostali członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • 2. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów wskazanych w sprawozdaniu, podejmuje Prezes NIK.

§ 12.

W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK albo nieobsadzenia stanowiska z innych powodów, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata z listy kandydatów, o której mowa w § 11 ust. 1, albo podjąć decyzję o nierozstrzyganiu naboru.

§ 13.

Prezes NIK na każdym etapie naboru może podjąć decyzję o odstąpieniu od jego przeprowadzania.

§ 14.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 35/2012 Prezesa Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli, zmienione zarządzeniem Nr 13/2015 Prezesa Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 18 lutego 2015 r.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof Kwiatkowski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2011-10-12
Data publikacji:
2011-10-12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl