Statut Najwyższej Izby Kontroli

 

§ 1.


Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje jej działalnością przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektora generalnego.

§ 2.

1. Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są departamenty:

1)  Administracji Publicznej;
2)  Budżetu i Finansów;
3)  Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji;
4)  Infrastruktury;
5)  Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego;
6)  Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego;
7)  Obrony Narodowej;
8)  Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)  Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny;
10) Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego;
11) Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
12) Strategii;
13) Środowiska;
14) Zdrowia,

2. Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są delegatury
z następującymi siedzibami i obszarami właściwości:

1)    w Białymstoku - dla województwa podlaskiego;
2)    w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego;
3)    w Gdańsku - dla województwa pomorskiego;
4)    w Katowicach - dla województwa śląskiego;
5)    w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;
6)    w Krakowie - dla województwa małopolskiego;
7)    w Lublinie - dla województwa lubelskiego;
8)    w Łodzi - dla województwa łódzkiego;
9)    w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego;
10)    w Opolu - dla województwa opolskiego;
11)    w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego;
12)    w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego;
13)    w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego;
14)    w Warszawie - dla województwa mazowieckiego;
15)    we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego;
16)    w Zielonej Górze - dla województwa lubuskiego.

3. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli wykonującymi zadania w zakresie organizacji i obsługi Najwyższej Izby Kontroli są biura:

1)    Gospodarcze;
2)    Informatyki;
3)    Organizacyjne;
4)    Rachunkowości. 

§ 3.

1.    Kontrolne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne, w szczególności w naczelnych i centralnych organach państwowych w zakresie swojej właściwości rzeczowej oraz mogą, w porozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą, przeprowadzać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych.

2.    Kontrolne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 2, wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne, w szczególności w organach i jednostkach terenowych w zakresie swojej właściwości terytorialnej oraz mogą, w porozumieniu z właściwym rzeczowo departamentem, przeprowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych.

3.    Biura, o których mowa w § 2 ust. 3, wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.


§ 4.

1.    Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć do przeprowadzenia postępowania kontrolnego kontrolną jednostkę organizacyjną, z pominięciem jej właściwości rzeczowej lub terytorialnej.

2.    Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi dotyczące ich właściwości oraz wykonywanych zadań rozstrzyga Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

§ 5.

Jednostki organizacyjne Najwyższej Izby Kontroli używają nazw:
1)    „Najwyższa Izba Kontroli Departament ...”;
2)    „Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ...”;
3)    „Najwyższa Izba Kontroli Biuro ...”.

§ 6.

1.    Prezes Najwyższej Izby Kontroli zwołuje posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, zwanego dalej „Kolegium”, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Kolegium.

2.    Prezes Najwyższej Izby Kontroli proponuje porządek dzienny posiedzeń Kolegium.

3.    Sekretarz Kolegium zapewnia sprawną organizację i dokumentowanie prac Kolegium.

4.    Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół.

5.    Kolegium uchwala regulamin określający szczegółowy tryb jego działania.

§ 7.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może udzielić upoważnienia do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu zgodnie z poniższymi zasadami:

1)    upoważnienia udziela się pracownikom Najwyższej Izby Kontroli;
2)    upoważnienia udziela się na piśmie;
3)    upoważnienia udziela się w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień lub zaświadczeń;
4)    upoważnienie powinno zawierać zakres spraw objętych upoważnieniem;
5)    upoważnienie może zawierać uprawnienie do udzielania pełnomocnictw do występowania w imieniu Najwyższej Izby Kontroli;
6)    upoważnienia udziela się na czas określony lub nieokreślony;
7)    upoważnienie może być cofnięte w każdym czasie.


§ 8.

1.    Prezes Najwyższej Izby Kontroli może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

2.    Prezes Najwyższej Izby Kontroli może tworzyć w departamentach, delegaturach i biurach wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

§ 9.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli ustala, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli oraz ich właściwość, a także może wprowadzać zmiany w tym zakresie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-04-02
Data publikacji:
2010-04-02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2012-05-08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-05-08 Andrzej Gaładyk 2012-05-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-01 Andrzej Gaładyk 2010-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl