Statut Najwyższej Izby Kontroli

§ 1.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje jej działalnością przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektora generalnego.

§ 2.

 1. Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są departamenty:
  1. Administracji Publicznej;
  2. Budżetu i Finansów;
  3. Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji;
  4. Infrastruktury;
  5. Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego;
  6. Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego;
  7. Obrony Narodowej;
  8. Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  9. Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny;
  10. Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego;
  11. Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  12. Strategii;
  13. Środowiska;
  14. Zdrowia,
 2. Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są delegatury z następującymi siedzibami i obszarami właściwości:
  1. w Białymstoku - dla województwa podlaskiego;
  2. w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego;
  3. w Gdańsku - dla województwa pomorskiego;
  4. w Katowicach - dla województwa śląskiego;
  5. w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;
  6. w Krakowie - dla województwa małopolskiego;
  7. w Lublinie - dla województwa lubelskiego;
  8. w Łodzi - dla województwa łódzkiego;
  9. w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego;
  10. w Opolu - dla województwa opolskiego;
  11. w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego;
  12. w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego;
  13. w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego;
  14. w Warszawie - dla województwa mazowieckiego;
  15. we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego;
  16. w Zielonej Górze - dla województwa lubuskiego.
 3. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli wykonującymi zadania w zakresie organizacji i obsługi Najwyższej Izby Kontroli są biura:
  1. Gospodarcze;
  2. Informatyki;
  3. Organizacyjne;
  4. Rachunkowości. 

§ 3.

 1. Kontrolne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne, w szczególności w naczelnych i centralnych organach państwowych w zakresie swojej właściwości rzeczowej oraz mogą, w porozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą, przeprowadzać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych.
 2. Kontrolne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 2, wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne, w szczególności w organach i jednostkach terenowych w zakresie swojej właściwości terytorialnej oraz mogą, w porozumieniu z właściwym rzeczowo departamentem, przeprowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych.
 3. Biura, o których mowa w § 2 ust. 3, wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.

§ 4.

 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć do przeprowadzenia postępowania kontrolnego kontrolną jednostkę organizacyjną, z pominięciem jej właściwości rzeczowej lub terytorialnej.
 2. Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi dotyczące ich właściwości oraz wykonywanych zadań rozstrzyga Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

§ 5.

Jednostki organizacyjne Najwyższej Izby Kontroli używają nazw:

 1. „Najwyższa Izba Kontroli Departament ...”;
 2. „Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ...”;
 3. „Najwyższa Izba Kontroli Biuro ...”.

§ 6.

 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zwołuje posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, zwanego dalej „Kolegium”, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Kolegium.
 2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli proponuje porządek dzienny posiedzeń Kolegium.
 3. Sekretarz Kolegium zapewnia sprawną organizację i dokumentowanie prac Kolegium.
 4. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół.
 5. Kolegium uchwala regulamin określający szczegółowy tryb jego działania.

§ 7.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może udzielić upoważnienia do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. upoważnienia udziela się pracownikom Najwyższej Izby Kontroli;
 2. upoważnienia udziela się na piśmie;
 3. upoważnienia udziela się w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień lub zaświadczeń;
 4. upoważnienie powinno zawierać zakres spraw objętych upoważnieniem;
 5. upoważnienie może zawierać uprawnienie do udzielania pełnomocnictw do występowania w imieniu Najwyższej Izby Kontroli;
 6. upoważnienia udziela się na czas określony lub nieokreślony;
 7. upoważnienie może być cofnięte w każdym czasie.

§ 8.

 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
 2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może tworzyć w departamentach, delegaturach i biurach wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

§ 9.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli ustala, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli oraz ich właściwość, a także może wprowadzać zmiany w tym zakresie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-04-02
Data publikacji:
2010-04-02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-12-07 Andrzej Gaładyk 2020-12-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-06 Andrzej Gaładyk 2019-08-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-05-08 Andrzej Gaładyk 2012-05-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-01 Andrzej Gaładyk 2010-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy