Petycje do Najwyższej Izby Kontroli

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Mając na uwadze powyższe oraz ustawowe kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, NIK analizować będzie, czy pismo kierowane do niej jest petycją czy też wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, procedowanym zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10.07.2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Wykaz petycji załatwianych przez Najwyższą Izbę Kontroli

NIK nie otrzymała do tej pory żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Izby.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2019 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2018 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2016-01-22
Data publikacji:
2016-01-22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy