Ogłoszenie o sprzedaży (4/2024)

Nazwa i siedziba

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
REGON 000000052

Termin złożenia wniosku o sprzedaż

Oferty należy składać od dnia 22.02.2024 r. do dnia 4.03.2024 r.

Strona internetowa, na której prowadzona jest sprzedaż: bip.nik.gov.pl

Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego stanowi:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Cena sprzedaży

 1. Cena sprzedaży zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego została określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Wnioski o sprzedaż zawierające cenę niższą niż wskazana w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia zostaną pozostawiona bez rozpatrzenia.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać wniosek o sprzedaż

 1. Wniosek o sprzedaż powinien zostać złożonych na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Wniosek o sprzedaż powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania zainteresowanego, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do wniosku pełnomocnictwem.
 3. W przypadku wpływu dwóch lub więcej wniosków w przedmiocie nabycia tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje wysokość zaoferowanej ceny nabycia (wyższa cena), a w przypadku takich samych cen decyduje data wpływu wniosku do NIK.

Miejsce i tryb złożenia wniosku o sprzedaż

 1. Wniosek o sprzedaż należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: „Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego.".
 2. Zainteresowany może złożyć wniosek według własnego uznania:
  1. jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanego wniosku przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
   lub
  2. w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis.
 3. Wnioski o sprzedaż, które NIK otrzyma po terminie nie zostaną ocenione.
 4. Wniosek o sprzedaż należy złożyć na adres e-mail: bgo@nik.gov.pl

Osoba do kontaktu

Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest:
Łukasz Zygadło, lukasz.zygadlo@nik.gov.pl

Pozostałe informacje

 1. Najwyższej Izbie Kontroli przysługuje prawo odwołania sprzedaży bez wybrania któregokolwiek wniosku o sprzedaż, bez podania przyczyn.
 2. NIK nie przewiduje możliwości obejrzenia składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem sprzedaży
 3. Wnioski o sprzedaż niezgodne z treścią Ogłoszenia, niekompletne, nieczytelne lub budzące inną wątpliwości zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 4. NIK zawiadomi nabywców o wyborze wniosku o sprzedaż.
 5. Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty w formie elektronicznej. Brak zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie będzie poczytywany jako odstąpienie od zakupu przez nabywcę.
 7. NIK wymaga, aby cała komunikacja między nabywcą a NIK była prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej.
 8. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego;
  2. Załącznik nr 2 – Formularz wniosku o sprzedaż;
  3. Załącznik nr 3 – Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego;
  4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2024-02-22
Data publikacji:
2024-02-22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy