Dostęp do zasobów archiwalnych NIK

Archiwum NIKZasób Archiwum NIK w Warszawie obejmuje lata 1986-2020.

Dokumentacja z lat wcześniejszych została przekazana do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Część dokumentacji - akta tajne z lat 1945-1977 - została przekazana do Centralnego Archiwum Wojskowego (obecnie Wojskowe Biuro Historyczne).

Udostępnianie materiałów archiwalnych

Warunkiem korzystania z materiałów archiwalnych do celów urzędowych, naukowo-badawczych oraz dla środków masowego przekazu jest uzyskanie zgody Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Pisemny wniosek o udostępnienie powinien zawierać: temat i zakres przedmiotowy pracy lub cel wykorzystania, okres, jakiego materiały dotyczą oraz przewidywany czas prowadzenia badań. W przypadku udostępniania materiałów do celów naukowo-badawczych potrzebne jest zaświadczenie z uczelni. Wymóg jego posiadania nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych.

Zezwolenie jest ważne w ciągu 12 miesięcy od daty jego uzyskania.

Udostępnianie akt następuje poprzez umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Archiwum NIK - pod nadzorem pracownika archiwum.

Akta przechowywane w Archiwum Zakładowym Najwyższej Izby Kontroli mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Archiwum NIK jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. W tych godzinach można uzyskać informację telefoniczną pod numerami: 22 444 57 48, 22 444 57 59, lub 22 444 50 14.

Adres e-mail: archiwum@nik.gov.pl

Odpowiedzialność za udostępnione materiały archiwalne

Archiwum NIKArchiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych, informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Korzystający z dokumentacji ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów na podstawie:

  • rozdz. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2006, Nr 97 poz. 672 i 673 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 i Nr 43 poz. 170 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 29 maja 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2005 Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2012-05-31
Data publikacji:
2012-05-31
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-06-21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy