Informacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiska kontrolerów w ramach naboru zewnętrznego 2021/15/LGD/3/1

Na podstawie art. 69b ustawy o NIK (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) w dniu 16 marca 2021 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór 2021/15/LGD/3/1 do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisko starszego inspektora kontroli państwowej (1 etat) w Delegaturze NIK w Gdańsku.

Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK. Ogłoszenie o naborze zawierało informacje o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 30 marca 2021 r. Wpłynęło ogółem 9 aplikacji. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, Komisja do Spraw Naboru wskazała do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego 4 kandydatów.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy na jednym stanowisku starszego inspektorów kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Gdańsku Pani Elżbiety Gębal.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-07
Data publikacji:
2021-05-07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl