Informacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiska kontrolerów w ramach naboru zewnętrznego 2020/5/NIK/7/1

Na podstawie art. 69b ustawy o NIK (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm.) w dniu 4 maja 2020 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór 2020/5/NIK/7/1 do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisko radcy Prezesa NIK. Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK.

Ogłoszenie o naborze zawierało informacje o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 18 maja 2020 r. Wpłynęło ogółem 13 aplikacji.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 20 maja 2020 r. analizy ofert, Komisja do Spraw Naboru wskazała do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego 7 kandydatów.

Prezes NIK, na podstawie § 10 ust. 6 zarządzenia Nr 18/2018 Prezesa NIK z dnia 19 marca 2018 r., podjął decyzję o ograniczeniu postępowania kwalifikacyjnego do zakresu określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. zarządzenia. Komisja w dniu 28 maja 2020 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 7 kandydatami.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy na stanowisku radcy Prezesa NIK Pana Piotra Walczaka.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie