Informacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiska kontrolerów w ramach naboru zewnętrznego 2018/III/2/LLO/4/1

Na podstawie art. 69b ustawy o NIK (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.) w dniu 1 października 2018 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór 2018/III/2/LLO/4/1 do pracy w NIK na jedno stanowisko specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Łodzi.

Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK. Ogłoszenie o naborze zawierało informację o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 15 października 2018 r. Wpłynęło ogółem 18 aplikacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja do Spraw Naboru wskazała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego 4 kandydatów, którzy przystąpili do testów. Komisja, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w II etapie postępowania, zaprosiła do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy w Delegaturze NIK w Łodzi na stanowisku specjalisty kontroli państwowej Pani Sylwii Piechoty.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-01-02
Data publikacji:
2019-01-02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl