Informacja o wynikach konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK (dyrektor Departamentu Obrony Narodowej)

Na podstawie § 14 ust. 2 zarządzenia Nr 5/2013 Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 25/2018 Prezesa NIK z dnia 16 maja 2018 r.

Informacja o wynikach konkursu

na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK

W dniu 20 września 2018 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Obrony Narodowej.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęły dwa zgłoszenia. Komisja, po sprawdzeniu zgłoszeń stwierdziła, że obaj kandydaci spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Komisja wskazała Pana Marka Zająkałę na stanowisko dyrektora Departamentu Obrony Narodowej. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów i jednocześnie posiada wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczył konkurs.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-10-05
Data publikacji:
2018-10-05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-10-05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl