Informacja o wynikach konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK (dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu)

Na podstawie § 14 ust. 2 zarządzenia Nr 5/2013 Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 25/2018 Prezesa NIK z dnia 16 maja 2018 r.

Informacja o wynikach konkursu

na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęły dwa zgłoszenia. Komisja, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją stwierdziła, że jeden z kandydatów, nie spełnił wymogów formalnych wynikających z art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DZ. U. z 2017 r. poz. 524) oraz określonych w ogłoszeniu o konkursie. Drugi kandydat spełniał ww. wymogi więc został zaproszony do drugiego etapu.

Komisja, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, nie wskazała żadnego kandydata na stanowisko dyrektora Delegatury Najwyższej Izby kontroli we Wrocławiu, co oznacza, że konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-05-23
Data publikacji:
2018-05-23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2018-05-23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl