Ogłoszenie na stanowisko starszego specjalisty informatyka w Biurze Informatyki

Działaj z nami na rzecz państwa

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
starszego specjalisty informatyka w Biurze Informatyki
nr rekrutacji: R/2023/11/BIT_BIA/SSI

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administracja i utrzymanie systemów teleinformatycznych w tym:
  • zarządzania kontami uprzywilejowanymi Beyond Insight,
  • administracja systemem zdalnej pomocy BeyondTrust Remote Support,
 • współpraca i zastępowanie osoby odpowiedzialnej za administrację i utrzymanie:
  • systemów typu firewall / IPS (Palo Alto, FortiGate),
  • systemu nagrywania sesji zdalnych pracowników firm zewnętrznych (FUDO),
  • systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego (Forti Authenticator).
 • udział w przygotowaniu i realizacji zamówień z zakresu informatyzacji NIK, w szczególności: analiza potrzeb użytkowników, analiza rynku, opracowanie dokumentów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi NIK.

Wymagania:

 • doświadczenie w administracji systemami Linux i Windows Server także w zakresie usług terminalowych,
 • doświadczenie w administracji systemami klasy PAM i Remote Support.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość:
  • systemów typu firewall / IPS (np. Palo Alto, FortiGate),
  • systemu nagrywania sesji zdalnych pracowników firm zewnętrznych (np. FUDO),
  • systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego (np. Forti Authenticator).
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych,
 • samodzielność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty informatyka w Biurze Informatyki NIK w Warszawie.

  Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza:

  Aplikuj

  Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone. W sprawach związanych z procesem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 22 444 5201 lub 22 444 5177.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, adres: Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57;
  3. Przekazane NIK dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  4. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: rekrutacja@nik.gov.pl;
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, jak również osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  7. Ma Pani/Pan prawo żądania od NIK dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
  8. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO);
  9. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte lub zniszczone w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w ramach rekrutacji;
  11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Informacje o artykule

  Data utworzenia:
  2023-02-03
  Data publikacji:
  2023-02-03
  Wprowadził/a:
  Andrzej Gaładyk
  Data ostatniej zmiany:
  2023-03-28
  Ostatnio zmieniał/a:
  Andrzej Gaładyk

  Przeczytaj treść ponownie