Ogłoszenie na głównego specjalistę w Wydziale Kadr, w Biurze Organizacyjnym

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
Głównego specjalisty w Wydziale Kadr, w Biurze Organizacyjnym
nr rekrutacji 2022/10/BOE/BOK/GS

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • koordynowanie procesów rekrutacyjnych;
 • sporządzanie zarządzeń regulujących działania Wydziału;
 • współpraca przy realizacji wdrażania nowych pracowników;
 • współpraca w zakresie realizowanych projektów HR;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi NIK;
 • opracowywanie analiz, raportów i prezentacji;
 • wpieranie kadry zarządzającej w zakresie bieżących projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5 lat pracy w obszarze HR na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania procesów rekrutacyjnych;
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów rozwojowych dla pracowników;
 • doświadczenie w zakresie wdrażania narzędzi i procesów HR;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wyniki swojej pracy;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowym atutem będą:

 • wykształcenie z zakresu HR;
 • praktyczna znajomość platformy eRecruiter;
 • doświadczenie w zakresie sporządzania raportów i analiz.

Wymagane dokumenty:

 • CV - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z obowiązkami określonymi w ogłoszeniu),
 • List motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kadr, w Biurze Organizacyjnym.

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza:

Aplikuj

do dnia 4 grudnia 2022 r.

Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone. W sprawach związanych z procesem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 22 4445864 lub 22 444 5225 lub 224445489.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, adres: Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57;
 3. Przekazane NIK dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: rekrutacja@nik.gov.pl;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, jak również osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od NIK dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 8. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO);
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte lub zniszczone w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w ramach rekrutacji;
 11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2022-11-18
Data publikacji:
2022-11-18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie