Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2014
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie aplikacji kontrolerskiej

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Nr 59/2015 oraz 28/2017.

 

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544) oraz § 7 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) aplikacja - aplikacja kontrolerska;
2) aplikant - pracownik Najwyższej Izby Kontroli uprawniony do przeprowadzania kontroli i skierowany na aplikację kontrolerską, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku, o którym mowa w art. 66a ustawy, albo na podstawie powołania;
3) konsultant - mianowany kontroler, zatrudniony na stanowisku, o którym mowa w art. 66a pkt 1-5 ustawy, wyznaczony przez Prezesa NIK, na wniosek kierownika aplikacji, do współpracy przy wyborze akt na egzamin;
4) moduł - fragment pisemnej części egzaminu;
5) NIK - Najwyższa Izba Kontroli;
6) opiekun - mianowany kontroler posiadający odpowiednie doświadczenie i predyspozycje, wyznaczony przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej do pełnienia funkcji opiekuna aplikanta lub uczestnika aplikacji w przypadku określonym w § 18 ust. 2;
7) uczestnik aplikacji - pracownik NIK niebędący aplikantem lub pracownikiem innego organu kontroli, uczestniczący w ramach aplikacji kontrolerskiej w szkoleniu teoretycznym, o którym mowa w § 7 pkt 1;
8) ustawa - ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096);
9) właściwa jednostka kontrolna - kontrolna jednostka organizacyjna NIK, w której jest zatrudniony kontroler;
10) właściwa jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna NIK wykonująca zadania w zakresie organizacji i obsługi.

§ 2.

Aplikacja ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie aplikantów NIK do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych.

§ 3.

1. Do odbycia aplikacji kieruje Prezes NIK.
2. Warunkiem skierowania kontrolera na aplikację jest:
1) co najmniej półroczny okres pracy w NIK;
2) wniosek dyrektora właściwej jednostki kontrolnej;
3) pozytywna opinia dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o dotychczasowej pracy kontrolera, potwierdzająca jego predyspozycje do pracy na stanowisku kontrolera. Wzór opinii stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

1. Warunki określone w § 3 ust. 2 oraz w § 6 nie dotyczą kontrolerów zatrudnionych na stanowisku wymienionym w art. 66a pkt 3 ustawy.
2. Prezes NIK może skierować do odbycia aplikacji pracownika powołanego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może skierować do odbycia aplikacji kontrolera, który nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 2 pkt 1.

§ 5.

1. W szkoleniu, o którym mowa w § 7 pkt 1, mogą brać udział także, za zgodą Prezesa NIK, uczestnicy aplikacji będący:
1) pracownikami NIK - jeżeli zostali skierowani do udziału w określonych zajęciach szkoleniowych przez dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej lub kontrolnej w porozumieniu z kierownikiem aplikacji;
2) pracownikami innych organów kontroli - na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem organu kontroli a NIK, reprezentowaną przez kierownika aplikacji.
2. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Uczestnicy aplikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składają oświadczenie o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę kontrolerską, które powzięli podczas aplikacji.
4. Pracownicy NIK prowadzący szkolenie w ramach aplikacji są zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej w zakresie niezbędnym do przeprowadzania szkolenia.

§ 6.

1. W okresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, kontroler zapoznaje się z:
1) systemem kontroli w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranymi zagadnieniami kontroli państwowej w innych krajach;
2) zadaniami NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej;
3) organizacją NIK;
4) ogólnymi zasadami etyki kontrolera NIK.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kontroler nabywa umiejętności praktycznych w zakresie postępowania kontrolnego pod kierunkiem opiekuna. Opiekun może sprawować opiekę tylko nad jednym kontrolerem.

§ 7.

Aplikacja obejmuje:
1) szkolenie teoretyczne, w formie zorganizowanych wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń wraz z testami zaliczeniowymi;
2) samokształcenie;
3) zadania praktyczne, wykonywane w ramach obowiązków służbowych;
4) egzamin.

§ 8.

1. Aplikacja trwa nie dłużej niż dwanaście miesięcy.
2. Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego trwają nie dłużej niż 400 godzin lekcyjnych.
3. W razie skierowania aplikanta do wykonania obowiązków w innej kontrolnej jednostce organizacyjnej, dyrektor tej jednostki wyznacza opiekuna na okres wykonywania tych obowiązków.

§ 9.

1. Aplikacją kieruje kierownik aplikacji, którym jest dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw szkoleń.
2. Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:
1) opracowanie programu aplikacji obejmującego:
a) ramowy program szkolenia teoretycznego,
b) ramowy program samokształcenia i zadań praktycznych,
c) zasady zaliczania zajęć i oceniania aplikantów,
d) regulamin przeprowadzania egzaminu;
2) dbałość o należyty poziom szkolenia, w szczególności poprzez weryfikację i zatwierdzanie konspektów zajęć, właściwy dobór wykładowców, analizowanie opinii aplikantów o jakości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia teoretycznego i praktycznego;
3) określenie wzorów dokumentów, o których mowa w § 24;
4) zawieranie umów z wykładowcami;
5) zapewnienie właściwych warunków szkolenia, w tym środków i pomocy dydaktycznych oraz materiałów do ćwiczeń i na egzamin;
6) organizacja egzaminu;
7) przedstawianie sprawozdania o przebiegu i wynikach aplikacji Prezesowi NIK.
3. Kierownik aplikacji w uzasadnionych przypadkach może określić specjalny program szkolenia teoretycznego.
4. Program aplikacji wymaga zatwierdzenia przez Prezesa NIK.

§ 10.

Przedmiotem szkolenia teoretycznego są w szczególności:
1) postępowanie kontrolne w NIK;
2) finanse publiczne i rachunkowość;
3) podstawy ekonomii i zarządzania gospodarką;
4) wybrane zagadnienia niektórych gałęzi prawa;
5) kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny;
6) kodeks etyki kontrolera NIK;
7) psychologiczne aspekty przeprowadzania kontroli;
8) korzystanie z narzędzi informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania informatyki w postępowaniu kontrolnym.

§ 11.

1. Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego prowadzą osoby o odpowiednim przygotowaniu i predyspozycjach, będące specjalistami w określonej dziedzinie nauki lub praktyki.
2. Pracownicy NIK mogą prowadzić zajęcia na podstawie umowy w czasie wolnym od pracy.

§ 12.

1. Aplikacja, w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt 2 i 3, odbywa się pod kierunkiem opiekuna.
2. Do obowiązków opiekuna należy:
1) opracowanie, na podstawie dokumentów ramowych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-b, programu zajęć praktycznych i samokształcenia dla aplikanta oraz nadzorowanie realizacji tego programu;
2) nadzór nad samokształceniem aplikanta;
3) stały kontakt z osobami prowadzącymi ćwiczenia z zadań praktycznych i wykorzystywanie uwag do pracy z aplikantem;
4) pomoc aplikantowi w przygotowaniu do egzaminu;
5) wydanie opinii o pracy aplikanta, przed przystąpieniem do egzaminu.
3. Nie wyznacza się opiekuna dla aplikanta, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 13.

Sprawy organizacyjne z zakresu aplikacji prowadzi jednostka organizacyjna właściwa do spraw szkoleń, do której zadań należy w szczególności:
1) przygotowanie dla kierownika aplikacji projektów dokumentów i materiałów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a i b;
2) prowadzenie ewidencji aplikantów i uczestników aplikacji;
3) organizowanie i obsługa administracyjna zajęć oraz egzaminu;
4) monitorowanie wypełniania przez aplikantów obowiązków związanych z odbywaniem aplikacji oraz spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu;
5) przygotowanie i ewidencjonowanie zaświadczeń, o których mowa w § 24.

§ 14.

1. Aplikant ma obowiązek:
1) uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych;
2) wykonywania zleconych zadań praktycznych;
3) samokształcenia;
4) przystąpienia do testów z przedmiotów określonych w programie aplikacji;
5) przystąpienia do egzaminu.
2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach prowadzonych w ramach szkolenia teoretycznego, kierownik aplikacji może skreślić aplikanta z listy aplikantów. O skreśleniu aplikanta  z listy aplikantów kierownik aplikacji informuje pisemnie dyrektora właściwej jednostki kontrolnej.
3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 15.

1. W przypadkach uzasadnionych w szczególności przygotowaniem zawodowym aplikanta, kierownik aplikacji może zwolnić aplikanta z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach w ramach szkolenia teoretycznego. Zwolnienie nie obejmuje przystąpienia do testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 16.

1. Aplikant, który nie zaliczył testu z przedmiotu określonego w programie aplikacji, ma prawo przystąpić do niego ponownie tylko jeden raz.
2. W przypadku ponownego niezaliczenia testu, kierownik aplikacji skreśla aplikanta z listy aplikantów i informuje o tym dyrektora właściwej jednostki kontrolnej.
3. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 17.

1. Do egzaminu może przystąpić aplikant, który uzyskał:
1) pisemne potwierdzenie przez kierownika aplikacji zaliczenia szkolenia teoretycznego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1;
2) pozytywne wyniki testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4;
3) pozytywną opinię dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o dotychczasowej pracy, w tym o wykonaniu zleconych zadań praktycznych i zadań w ramach samokształcenia, wydanej w szczególności na podstawie opinii opiekuna, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5. Wzór opinii stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Prezes NIK, po zasięgnięciu opinii kierownika aplikacji, może dopuścić do egzaminu aplikanta, który nie spełnia jednego z warunków określonych w ust. 1.

§ 18.

1. Na wniosek uczestnika aplikacji lub organu kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, do egzaminu, w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2, może przystąpić, za zgodą Prezesa NIK, uczestnik aplikacji, który uzyskał:
1) pisemne potwierdzenie przez kierownika aplikacji zaliczenia szkolenia teoretycznego;
2) pozytywne wyniki testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.
2. Uczestnik aplikacji, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim, o którym mowa w art. 66a pkt 4-9 ustawy i po odbyciu, pod kierunkiem opiekuna, zadań praktycznych określonych przez kierownika aplikacji może, za zgodą Prezesa NIK, przystąpić do uzupełniającego egzaminu w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 3. Przepis § 24 pkt 1 stosuje się, a przepisy § 12 ust. 2 pkt 2-5 i § 17 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

1. Prezes NIK, na wniosek kierownika aplikacji, powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu.
2. Komisja egzaminacyjna składa się z:
1) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którymi mogą być:
a) Prezes NIK,
b) wiceprezes NIK,
c) mianowani kontrolerzy, o których mowa w art. 66a  pkt 1-3 ustawy;
2) nie mniej niż czterech członków komisji, wyznaczonych spośród mianowanych kontrolerów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może powołać komisję egzaminacyjną w mniejszym składzie.

§ 20.

1. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza kierownik aplikacji.
2. O terminie i miejscu egzaminu kierownik aplikacji zawiadamia, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, członków komisji egzaminacyjnych, aplikantów i uczestników aplikacji, o których mowa w § 18, oraz dyrektorów właściwych jednostek kontrolnych i właściwych jednostek organizacyjnych.

§ 21.

1. Egzamin składa się z trzech części:
1) pisemnego testu;
2) sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego i projektu stanowiska do zastrzeżeń albo fragmentu informacji o wynikach kontroli, obejmującego w szczególności podsumowanie wyników kontroli na podstawie wybranych akt;
3) ustnej.
2. Test pisemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje 30 pytań o charakterze zamkniętym z zakresu postępowania kontrolnego.
3. Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego z projektem stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się w czterech modułach, z których trzy dotyczą wystąpienia pokontrolnego (dwa z nich obejmują obszar kontrolowanej działalności wraz ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, oceną cząstkową, ewentualnymi uwagami i wnioskami pokontrolnymi, jeden - ocenę ogólną i jej uzasadnienie), a jeden dotyczy sporządzenia projektu stanowiska do zastrzeżeń.
4. Wyboru akt stanowiących podstawę sporządzenia projektu dokumentu, który ma sporządzić aplikant i uczestnik aplikacji w części egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje kierownik aplikacji na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu, spośród propozycji przygotowanych przez jednostkę organizacyjną właściwą do spraw szkoleń we współpracy z konsultantami.
5. W części egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zdający mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych.
6. Część egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 3, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej z zakresu:
1) prac pisemnych sporządzonych w ramach dwóch pierwszych części egzaminu;
2) stosowania przepisów, standardów kontroli oraz rozstrzygania problemów w zakresie postępowania kontrolnego;
3) zadań praktycznych, wykonywanych przez aplikanta w okresie aplikacji.W egzaminie ustnym może uczestniczyć jako obserwator, bez prawa głosu, dyrektor właściwej jednostki kontrolnej lub wyznaczony przez niego opiekun.
7. Komisja egzaminacyjna omawia z uczestnikiem aplikacji wyniki egzaminu.
8. Komisja egzaminacyjna ustala:
1) wynik egzaminu aplikanta - na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych częściach egzaminu, przyznawanych w skali od 0 do 100, mnożonych przez właściwy współczynnik wagowy. Wysokość współczynnika wagowego określa regulamin przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. d. Uzyskanie oceny wskazanej w ust. 9 pkt 1-4 oznacza złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;
2) wynik egzaminu uczestnika aplikacji, obejmujący 2 oceny z części egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - na podstawie punktów uzyskanych z tych części, przyznawanych w skali od 0 do 100.
9. Komisja egzaminacyjna może wystawić następujące oceny:
1) celującą;
2) bardzo dobrą;
3) dobrą;
4) dostateczną;
5) niedostateczną.
10. Wyniki egzaminu zamieszcza się w protokole egzaminu, który sporządza członek komisji egzaminacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 22.

1. Aplikant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może zdawać ponownie egzamin tylko jeden raz, nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 23.

1. W celu przygotowania do egzaminu dyrektor właściwej jednostki kontrolnej udziela aplikantowi, na jego wniosek, urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji będących pracownikami NIK, z tym, że łączny wymiar urlopu szkoleniowego udzielonego w celu przygotowania do egzaminów, o których mowa w § 18, nie może przekroczyć 6 dni roboczych.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku określonym w § 22 ust. 1.

§ 24.

Prezes NIK wydaje zaświadczenie o:
1) złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 68 ust. 5 ustawy;
2) złożeniu egzaminu przez uczestnika aplikacji;
3) ukończeniu szkolenia teoretycznego z zakresu aplikacji.

§ 25.

Do aplikacji rozpoczętej na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 26, stosuje się przepisy § 18, § 21 i § 23 - 24 niniejszego zarządzenia.

§ 26.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej, zmienione zarządzeniem Nr 33/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 grudnia 2011 r.

§ 27.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof Kwiatkowski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2014-02-12
Data publikacji:
2014-02-12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2017-04-18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl