Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/


Warszawa: Usługa rozbudowy systemu HP Service Manager, przez podniesienie wersji systemu z 7.11 do 9.x oraz objęcie serwisem gwarancyjnym całego systemu użytkowanego w NIK
Numer ogłoszenia: 154467 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli , ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4445000, faks 022 4445415, 4445410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa rozbudowy systemu HP Service Manager, przez podniesienie wersji systemu z 7.11 do 9.x oraz objęcie serwisem gwarancyjnym całego systemu użytkowanego w NIK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Podniesienie wersji systemu HP Service Manager 7.11 do wersji 9.x .
2. Opracowanie Katalogu Usług IT.
3. Wdrożenie procesu Zarządzania Poziomem Usług (SLM).
4. Wdrożenie Bazy Wiedzy.
5. Integracja systemu HP Service Manager z Novell ZenWorks.
6. Wdrożenie dodatkowych funkcjonalności systemu HP Service Manager.
7. Szkolenia Administratorów i Operatorów.
8. Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na poprawną pracę całego Systemu Informatycznego.
9. Nadzór Serwisowy nad całym Systemem Informatycznym przez 12 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.51.42.00-3, 72.25.32.00-5, 80.53.12.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu (zł) na konto NIK w NBP O/O Warszawa nr konta 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000 (kwota wadium musi być na koncie Zamawiającego w ww. terminie) albo w tym samym terminie do Sekretariatu Biura Rachunkowości NIK (pok. nr 23) w formie oryginałów: poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać:
4.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
4.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
4.3 kwota gwarancji/poręczenia,
4.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert,
4.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gwarancje lub poręczenia obejmowały swoją treścią zobowiązanie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji).
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego postępowania na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy:
1. zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ważnych certyfikatów (w formie kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem , przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy):
a) w zakresie zarządzania projektami Prince2 Registered Practitioner lub równoważny oraz
b) w zakresie wdrażania metodyki ITIL Service Manager (Managers Certificate in IT Service Management) lub ITIL 3 Expert lub równoważny oraz
c) w zakresie wdrażania metodyki ITIL Foundation (Foundation Certificate in IT-Service Management lub ITIL V3 Foundation Examination) lub równoważny oraz
d) w zakresie wdrażania systemu HP AIS: HP Service Management Implementation lub HP AIS: HP Service Manager Implementation lub równoważny.
dla wszystkich osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, nieprzedstawienia takich certyfikatów, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ramowy harmonogram wdrożenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności zakresu świadczonych usług, terminu realizacji umowy oraz terminu płatności w następujących przypadkach:
1) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia,
2) zakończenia produkcji określonego produktu lub wycofanie go z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,
3) upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta,
4) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu, uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości lub wsparcia technicznego w przyszłości,
5) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy,
7) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru usługi,
8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia usługi,
9) zaistnienia siły wyższej,
10) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej,
11) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
12) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa, ul. Krzywickiego 9, pok. 1028.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie