Kolegium NIK:
Zatwierdza

Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
Sprawozdanie z działalności Izby w poprzednim roku

Uchwala

Opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów
Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne
Wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP[1]
Projekt statutu
Projekt budżetu
Okresowe plany pracy

Opiniuje

Wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli
Inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK albo przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium

Rozpatruje

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 ust. 3[2] ustawy o NIK


[1] A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.
[2] Art. 54 ust. 3 ustawy o NIK wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.