1. Publikacja ogłoszenia o naborze
  Ogłoszenia są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.
 2. Wstępna kwalifikacja kandydatów
  Komisja sprawdza, czy nadesłane oferty spełniają wymogi formalne oraz wymogi określone w opisie stanowiska.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie Komisji oceniają wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, w tym motywację, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą oraz radzenie sobie ze stresem.
 4. Rekomendacja Komisji i decyzja Prezesa NIK
  Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja do Spraw Naboru sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK informację z przebiegu postępowania. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów podejmuje Prezes NIK.
 5. Zatrudnienie w NIK
  Wskazana przez Prezesa NIK osoba do zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim zobowiązana jest do dopełnienia czynności formalno-prawnych, w celu podjęcia pracy w NIK.