Najwyższa Izba Kontroli
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540101665-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542210-N-2019
Data: 10/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Najwyższa Izba Kontroli, Krajowy numer identyfikacyjny 52000000000000, ul. Filtrowa  57, 02-056  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 445 000, e-mail nik_zp@nik.gov.pl, faks 22 4445415 .
Adres strony internetowej (url): http://bip.nik.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-05-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2019-05-29, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych