Ogłoszenie nr 542667-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Najwyższa Izba Kontroli: Dostawa wraz z montażem mebli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli, krajowy numer identyfikacyjny 52000000000000, ul. Filtrowa  57 , 02-056  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 445 000, , e-mail nik_zp@nik.gov.pl, , faks 22 4445415 .
Adres strony internetowej (URL): www.nik.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. 17 (Sekretariat Biura Gospodarczego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem mebli
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.014.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem mebli. 1.1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (niektóre wyszczególnione pozycje w Opisie należy pobrać z natury) b) Załączniku nr 2A do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami. 1.2 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnych. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) Załącznikach nr 1B, 1C i 1D do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (niektóre wyszczególnione pozycje w Opisie należy pobrać z natury) b) Załączniku nr 2B do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami. 2) Prawo opcji. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnej w Warszawie przy ulicy Floriańskiej 12 w przypadku wyboru wykonawcy remontu i wykonaniu remontu w tej powierzchni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – patrz pkt IV.3, XII.3 i XII.4 SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 2.1. Część I zamówienia: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są budynki A i B Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Filtrowej 57 i Krzywickiego 9 w Warszawie. 2.2. Część II zamówienia: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są budynki przy ulicy: Miedzianej 18, Kopińskiej 32A i Floriańskiej 12 w Warszawie. 3.1. Część I zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy. 3.2.Część II zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: ul. Miedziana 18, oraz ul. Kopińska 32A do 30.09.2019 r., w przypadku skorzystania z prawa opcji ul. Floriańska 12 do 30.10.2019 r. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub mailowej w terminie nie później niż do dnia 31.08.2019 r. o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39113100-8
39121000-6
39121000-6
39131000-9
39134000-0
39141000-2
39143000-6
39143110-0
39112000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (część I zamówienia) / 50 000,00 zł (część II zamówienia) lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (część I zamówienia) / 50 000,00 zł (część II zamówienia). UWAGA Składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca winien posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Część I zamówienia a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem mebli biurowych, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każde. Zamawiający nie wyraża zgody na tzw. sumowanie doświadczenia, tzn. obie prace musi wykonać Wykonawca lub podmiot użyczający zasoby. W przypadku, gdy jedną dostawę wykona Wykonawca, a drugą podmiot użyczający zasoby, Zamawiający uzna, że powyższy warunek nie został spełniony. W przypadku konsorcjów, obie prace musi wykazać się jeden z członków konsorcjum. 2. Część II zamówienia a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: aa) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem mebli o wartości co najmniej 30 000 zł brutto, ab) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem mebli kuchennych o wartości co najmniej 10 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 150.000,00 zł (dla części I zamówienia) / 50 000,00 zł (dla części II zamówienia) lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (dla części I zamówienia) / 50 000,00 zł (dla części II zamówienia), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 6A lub 6B do SIWZ w zależności od części zamówienia). UWAGA: W wykazie dostaw należy wskazać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1 3. dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - egzemplarzy testowych oferowanych materiałów i mebli do przeprowadzenia testów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, po otwarciu ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia: 1.1 jednego egzemplarza testowego oferowanego krzesła obrotowego (wzór 16) wraz z certyfikatem lub innym dokumentem wystawionym przez podmiot zewnętrzny poświadczający że fotel jest profilaktyczno – rehabilitacyjny; 1.2 jednego egzemplarza testowego krzesła konferencyjnego (wzór 17); 1.3 kompletnego kontenera pod biurko (wzór 37); 1.4 kompletnego stelaża do biurka będących przedmiotem zamówienia (wzór nr 1); 1.5 kompletnego stelaża do biurka będących przedmiotem zamówienia (wzór nr 4); 1.6 egzemplarza testowego płyty meblowej o wymiarach min. 300 mm x 300 mm, oklejonej dwustronnie HPL-em grubość 0,6 mm płyta meblowa w klasie higieny E1 o gęstości od 610 do 690 kg/m3, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem ABS lub PVC grubość 2 mm, grubość blatu powinna wynosić minimum 26 mm, kolor klon vancouver, z której wykonane zostaną blaty biurek, stołu będące przedmiotem zamówienia; 1.7 egzemplarza testowego płyty meblowej o wymiarach min. 300 mm x 300 mm, oklejonej dwustronnie HPL-em grubość 0,6 mm płyta meblowa w klasie higieny E1 o gęstości od 610 do 690 kg/m3, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem ABS lub PVC grubość 2 mm. Grubość blatu powinna wynosić minimum 26 mm, kolor mocca, z której wykonane zostaną dostawki do biurek będące przedmiotem zamówienia; 1.8 egzemplarza testowego płyty meblowej laminowanej o wymiarach min. 300 mm x 300 mm, w klasie higieny E1 o gęstości od 650 do 750 kg/m3 o grubości wym. ca 18 mm, kolor klon vancouver, z której wykonane zostaną korpusy regałów, garderoby będące przedmiotem zamówienia. 2. Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w Załączniku nr 1A do SIWZ. 3. Po wykonaniu testów, dostarczone w celu ich przeprowadzenia ww. egzemplarze testowe oferowanych mebli oraz płyt meblowych, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Koszty związanie z dostawą oraz zwrotem ww. egzemplarzy testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych ponosi Wykonawca. 5. UWAGA: 1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę ww. egzemplarzy testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych, będących przedmiotem zamówienia, niezgodnych w pełni z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z parametrami wyspecyfikowanymi w Załączniku nr 1A do SIWZ lub z treścią oferty Wykonawcy – zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę ww. egzemplarzy testowych oferowanych mebli oraz płyt meblowych, będących przedmiotem zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzą pełnej zgodności wszystkich wymagań wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1A do SIWZ, lub z treścią oferty Wykonawcy lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ (z zastrzeżeniem, że Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, do ewentualnych uzupełnień.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem informacji, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ – zobowiązanie winno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, zgodnie z odpowiednim aktem rejestracyjnym). 3. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt VI.4.5 SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.4.5 SIWZ, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126, ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: część I zamówienia w wysokości 12 000,00 zł / część II zamówienia w wysokości 4 000,00 zł. UWAGA: w przypadku skadania oferty na obydwie części zamówienia Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 16 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt VIII.3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok. 23, a jego kopia załączona do oferty. 6. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, 6.5 bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
długość okresu gwarancyjnego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie, 3) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi u Zamawiającego, wykonywanymi usługami, dostawami; 4) upadłości albo likwidacji Wykonawcy, 5) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, uzasadniających ryzyko, że usługa będąca przedmiotem Umowy lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości, 6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, 7) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy, usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy, usługi, 3. w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena Umowy brutto/ceny jednostkowe brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin lub sposób dokonywania płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 4. w opisanych przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Pzp), jeżeli nowy wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy. W takim przypadku nowy wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych dostaw (część II zamówienia), przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Arkadiuszem Mrówczyńskim, adres e-mail: nik_zp@nik.gov.pl 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy PZP, do: 1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XV SIWZ, 2) dla części I i II zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że materiały z których zostaną wykonane zaoferowane meble są dopuszczone do obrotu, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (niektóre wyszczególnione pozycje w Opisie należy pobrać z natury) b) Załączniku nr 2A do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami. 2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są budynki A i B Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Filtrowej 57 i Krzywickiego 9 w Warszawie. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0, 39113100-8, 39121000-6, 39130000-2, 39134000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnych. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) Załącznikach nr 1B, 1C i 1D do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (niektóre wyszczególnione pozycje w Opisie należy pobrać z natury) b) Załączniku nr 2B do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami. 2) Prawo opcji. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnej w Warszawie przy ulicy Floriańskiej 12 w przypadku wyboru wykonawcy remontu i wykonaniu remontu w tej powierzchni. 3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są budynki przy ulicy: Miedzianej 18, Kopińskiej 32A i Floriańskiej 12 w Warszawie. 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: ul. Miedziana 18, Kopińska 32A do 30.09.2019 r., w przypadku skorzystania z prawa opcji ul. Floriańska 12 do 30.10.2019 r. 5. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub mailowej w terminie nie później niż do dnia 31.08.2019 r. o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2, 39143000-6, 39143110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: