Najwyższa Izba Kontroli
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540063023-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525746
Data: 22/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Najwyższa Izba Kontroli, Krajowy numer identyfikacyjny 52000000000000, ul. Filtrowa  57, 02-056  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 445 000, e-mail nik_zp@nik.gov.pl, faks 22 4445415 .
Adres strony internetowej (url): http://bip.nik.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Roboty - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane) pomieszczeń biurowych, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda . Osoby -Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: • 1 elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresach eksploatacja i dozór; • 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia (w co najmniej ograniczonym zakresie) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Roboty - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane) pomieszczeń, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda . Osoby -Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: • 1 elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresach eksploatacja i dozór; • 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia (w co najmniej ograniczonym zakresie) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych