Ogłoszenie nr 512210-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Najwyższa Izba Kontroli: Dostawy materiałów biurowych i komputerowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli, krajowy numer identyfikacyjny 5200000, ul. Filtrowa  57 , 02-056   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 445 000, , e-mail nik_zp@nik.gov.pl, , faks 22 4445415 .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.nik.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. 17 (Sekretariat Biura Gospodarczego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów biurowych i komputerowych
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.002.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Dostawy materiałów biurowych i komputerowych do Centrali Najwyżeszej Izby kontroli oraz Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 1.1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Materiały biurowe. Przedmiotem części I zamówienia są dostawy materiałów biurowych do Centrali NIK oraz Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 1.2 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Materiały komputerowe. Przedmiotem części II zamówienia są dostawy materiałów komputerowych do Centrali NIK oraz Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 2. Równoważność – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 2.1 Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który posiada tożsame parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i estetyczne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawianego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego produktu. 2.2 Opis równoważności znajduje się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 3.1 Załącznik nr 1 – Parametry papieru (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera opis równoważności) – część I zamówienia, 3.2 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza oferty (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera opis równoważności) – część I i II zamówienia. 3.3 Załączniku nr 3A do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – część I zamówienia, 3.4 Załączniku nr 3B do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – część II zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Magazyn w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa oraz magazyn w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5.1 Centrala NIK: 1) pierwsza dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2) następne dostawy – sukcesywnie do 20 grudnia 2019 r., lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 5.2 Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach: Jedna dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22850000-3
22815000-6
30199230-1
32582000-6
30199500-5
30197644-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
PRZESŁANKI FAKULTATYWNE – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem pkt X.1.6 SIWZ oraz UWAGI w pkt VI.3.4 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: dokumentacja techniczna potwierdzająca, że oferowane przez Wykonawcę rodzaje papierów wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ, Tabela nr 1: poz. 78 i 79, spełniają wszystkie parametry określone dla nich w tej tabeli oraz w przypisach nr 1 i nr 2, Zamawiający dopuszcza wydruki z internetu w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 2. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - OPCJONALNIE TYLKO W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PAPIERU RÓWNOWAŻNEGO: dokumentacja techniczna potwierdzająca, że oferowany przez Wykonawcę papier spełnia wszystkie parametry określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – tylko w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje papier równoważny, w stosunku do któregokolwiek papieru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, Tabela nr 1: poz. 76 i 80, Zamawiający dopuszcza wydruki z internetu w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę. 3. CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA egzemplarzy testowych oferowanych materiałów do przeprowadzenia testów w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z opisem przedstawionym w w Załączniku nr 2 do SIWZ – Tabela 1 – 4. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia egzemplarzy testowych następujących materiałów wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1) Tabela nr 1: poz. 19, 28, 45, 46, 54, 55, 57, 74, 86, 87 i 89. 2) Tabela nr 2: poz. 4, 21, 25, 27 i 32. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 3) Tabela nr 3: poz. 2, 3, 5, 6 i 10. 4) Tabela nr 4: poz. 1. UWAGA W przypadku, gdy proponowany materiał równoważny okaże się materiałem nierównoważnym lub gdy oferowany produkt będzie niezgodny z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 lub nr 2 do SIWZ − oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.1 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY BIUROWE – 3 500,00 zł, 1.2 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY KOMPUTEROWE – 500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt VIII.3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok. 23, a jego kopia załączona do oferty. 6. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, 6.5 bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach: 1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie; 2) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych; 3) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości; 4) W opisanych w ww. przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Materiały biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części I zamówienia są dostawy materiałów biurowych do Centrali Najwyższej Izby Kontroli oraz Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 2. Równoważność – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 2.1 Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który posiada tożsame parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i estetyczne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawianego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego produktu. 2.2 Opis równoważności znajduje się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 3.1 Załącznik nr 1 – Parametry papieru (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera opis równoważności), 3.2 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza oferty (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera opis równoważności), 3.3 Załączniku nr 3A do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami, 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Magazyn w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa oraz magazyn w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5.1. Centrala NIK: 1) pierwsza dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2) następne dostawy – sukcesywnie do 20 grudnia 2019 r., lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 5.2 Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach: Jedna dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 22815000-6, 22850000-3, 30199230-1, 30197644-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Materiały komputerowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części II zamówienia są dostawy materiałów komputerowych do Centrali Najwyższej Izby Kontroli oraz Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach. 2. Równoważność – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 2.1 Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który posiada tożsame parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i estetyczne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawianego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego produktu. 2.2 Opis równoważności znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 3.1 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza oferty (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów oraz zawiera opis równoważności), 3.3 Załączniku nr 3B do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami, 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Magazyn w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa oraz magazyn w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich, gm. Pomiechówek. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5.1. Centrala NIK: 1) pierwsza dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2) następne dostawy – sukcesywnie do 20 grudnia 2019 r., lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1 umowy – w zależności o tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 5.2 Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach: Jedna dostawa – w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32582000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: