Logo Najwyższej Izby Kontroli

Biblioteka NIK

2012-05-30 12:45:14

Biblioteka NIKDziałająca w Najwyższej Izbie Kontroli biblioteka ma długą tradycję – najstarsze jej zbiory pochodzą z 1918 roku. Prawo do wypożyczania książek z księgozbioru fachowego mają pracownicy NIK. Osoby nie będące pracownikami Izby mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni. Biblioteka udostępnia książki również w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka pełni funkcję biblioteki fachowej, wspiera realizację zadań Izby oraz służy doskonaleniu zawodowemu pracowników. Księgozbiór biblioteki, dostosowany tematycznie i rodzajowo do specyfiki działalności Izby, liczy ponad 25 tys. woluminów. Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu kontroli państwowej w Polsce i na świecie. Ponadto gromadzi, opracowuje i udostępnia książki z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, administracji, rachunkowości, zarządzania, a także słowniki, leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym. W swoich zbiorach posiada również zbiór informacji o wynikach kontroli (od 1989 r.) i sprawozdań z działalności NIK (od 1957 r.).

Oprócz książek w bibliotece dostępne są czasopisma prawnicze, a także wszystkie numery „Kontroli Państwowej” od 1956 roku.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania biblioteki jest ustawa o bibliotekach (Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Dz.U. z  1997 Nr 85, poz. 539 ze zm.). Organizację, zadania oraz szczegółowy zakres działania biblioteki określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2004 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji i zadań Biblioteki Najwyższej Izby Kontroli oraz nadania regulaminu Biblioteki Najwyższej Izby Kontroli zmieniony Zarządzeniem Nr 5/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lutego 2012 r.

Działalność biblioteki wspomaga komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA, umożliwiający czytelnikom dostęp do bazy danych księgozbioru. System posiada różnorodne możliwości wyszukiwania konkretnych pozycji lub zbioru w bazie danych, a także sporządzania zestawień bibliograficznych.

Wygenerowano: 2021-04-11 12:51:17