Logo Najwyższej Izby Kontroli

Konkursy na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK

2013-04-29 13:32:39

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

na podstawie art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK

 

1.

dyrektora Departamentu Obrony Narodowej

 1. Szczegółowe zasady i tryb konkursu reguluje zarządzenie Nr 5/2013 Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.
 2. O stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy, którzy spełniają wymagania określone w art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku i wymagania związane ze stanowiskiem podane zostały w opisie stanowiska stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wszelkie wymagania związane ze stanowiskiem powinny być spełnione w dniu zgłoszenia udziału w konkursie.
 5. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym poniżej trybem ustalonym w ww. zarządzeniu Nr 5/2013 Prezesa NIK.
  Konkurs  składa się z dwóch etapów:
  1. etap pierwszy - sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych określonych w opisie stanowiska;
  2. etap drugi - autoprezentacja kandydatów, w tym prezentacja koncepcji działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy oraz rozmowa sprawdzająca poziom wiedzy, predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydatów;
 6. Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie do konkursu zawierające informację o jakie stanowisko ubiega się kandydat,
  2. życiorys zawodowy (CV),
  3. przedstawiona w formie pisemnej koncepcja działania odnosząca się do § 9 ust. 2 zarządzenia Nr 5/2013 Prezesa NIK,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  8. oświadczenie kandydata, że w okresie co najmniej 5 lat bezpośrednio poprzedzających konkurs nie wchodził w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie osoba kandydująca na stanowisko składa w formie pisemnej, załączając wymagane dokumenty, w terminie od 13 września 2013 r. do 27 września 2013 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w sekretariacie Biura Organizacyjnego.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu będą powiadamiani o terminie autoprezentacji indywidualnie - telefonicznie oraz e-mailem, w związku z tym prosimy o podanie aktualnego telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.
 9. Po zakończeniu konkursu kandydaci otrzymają pisemne zawiadomienie o jego wynikach.
 10. Uprzejmie informujemy, że wszystkie przesłane dokumenty kandydatów nie wskazanych przez komisję konkursową na dane stanowisko, po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
 11. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się pod numerami: 22 444 5864 lub 22 444 5452.
 12. Szczegółowe informacje o konkursie udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK pod adresem: www.nik.gov.pl/praca-w-nik/
 13. Poniżej zamieszczono linki do podstawowych aktów prawnych związanych z procedurą konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.

 

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

na podstawie art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko wicedyrektora
kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK

 

1.

wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach - 1 etat

 1. Szczegółowe zasady i tryb konkursu reguluje zarządzenie Nr 5/2013 Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.
 2. O stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy, którzy spełniają wymagania określone w art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku i wymagania związane ze stanowiskiem podane zostały w opisie stanowiska stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wszelkie wymagania związane ze stanowiskiem powinny być spełnione w dniu zgłoszenia udziału w konkursie.
 5. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym poniżej trybem ustalonym w ww. zarządzeniu Nr 5/2013 Prezesa NIK.
  Konkurs  składa się z dwóch etapów:
  1. etap pierwszy - sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych określonych w opisie stanowiska;
  2. etap drugi - autoprezentacja kandydatów, w tym prezentacja koncepcji działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy oraz rozmowa sprawdzająca poziom wiedzy, predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydatów;
 6. Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie do konkursu zawierające informację o jakie stanowisko ubiega się kandydat,
  2. życiorys zawodowy (CV),
  3. przedstawiona w formie pisemnej koncepcja działania odnosząca się do § 9 ust. 2 zarządzenia Nr 5/2013 Prezesa NIK,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie osoba kandydująca na stanowisko składa w formie pisemnej, załączając wymagane dokumenty, w terminie od 13 września 2013 r. do 27 września 2013 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w sekretariacie Biura Organizacyjnego.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu będą powiadamiani o terminie autoprezentacji indywidualnie - telefonicznie oraz e-mailem, w związku z tym prosimy o podanie aktualnego telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.
 9. Po zakończeniu konkursu kandydaci otrzymają pisemne zawiadomienie o jego wynikach.
 10. Uprzejmie informujemy, że wszystkie przesłane dokumenty kandydatów nie wskazanych przez komisję konkursową na dane stanowisko, po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
 11. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się pod numerami: 22 444 5864 lub 22 444 5452.
 12. Szczegółowe informacje o konkursie udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK pod adresem: www.nik.gov.pl/praca-w-nik/
 13. Poniżej zamieszczono linki do podstawowych aktów prawnych związanych z procedurą konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.

 

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

na podstawie art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko wicedyrektora
kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK

 

1.

wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie - 1 etat

 1. Szczegółowe zasady i tryb konkursu reguluje zarządzenie Nr 5/2013 Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.
 2. O stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy, którzy spełniają wymagania określone w art. 69e ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku i wymagania związane ze stanowiskiem podane zostały w opisie stanowiska stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wszelkie wymagania związane ze stanowiskiem powinny być spełnione w dniu zgłoszenia udziału w konkursie.
 5. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym poniżej trybem ustalonym w ww. zarządzeniu Nr 5/2013 Prezesa NIK.
  Konkurs  składa się z dwóch etapów:
  1. etap pierwszy - sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych określonych w opisie stanowiska;
  2. etap drugi - autoprezentacja kandydatów, w tym prezentacja koncepcji działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy oraz rozmowa sprawdzająca poziom wiedzy, predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydatów;
 6. Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie do konkursu zawierające informację o jakie stanowisko ubiega się kandydat,
  2. życiorys zawodowy (CV),
  3. przedstawiona w formie pisemnej koncepcja działania odnosząca się do § 9 ust. 2 zarządzenia Nr 5/2013 Prezesa NIK,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie osoba kandydująca na stanowisko składa w formie pisemnej, załączając wymagane dokumenty, w terminie od 13 września 2013 r. do 27 września 2013 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w sekretariacie Biura Organizacyjnego.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu będą powiadamiani o terminie autoprezentacji indywidualnie - telefonicznie oraz e-mailem, w związku z tym prosimy o podanie aktualnego telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.
 9. Po zakończeniu konkursu kandydaci otrzymają pisemne zawiadomienie o jego wynikach.
 10. Uprzejmie informujemy, że wszystkie przesłane dokumenty kandydatów nie wskazanych przez komisję konkursową na dane stanowisko, po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
 11. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się pod numerami: 22 444 5864 lub 22 444 5452.
 12. Szczegółowe informacje o konkursie udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK pod adresem: www.nik.gov.pl/praca-w-nik/
 13. Poniżej zamieszczono linki do podstawowych aktów prawnych związanych z procedurą konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK.

Wygenerowano: 2021-04-23 08:41:25