Biblioteka NIK

Biblioteka pełni funkcję biblioteki fachowej, wspiera realizację zadań Izby oraz służy doskonaleniu zawodowemu pracowników. Księgozbiór biblioteki, dostosowany tematycznie i rodzajowo do specyfiki działalności Izby, liczy ponad 25 tys. woluminów. Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu kontroli państwowej w Polsce i na świecie. Ponadto gromadzi, opracowuje i udostępnia książki z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, administracji, rachunkowości, zarządzania, a także słowniki, leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym. W swoich zbiorach posiada również zbiór informacji o wynikach kontroli (od 1989 r.) i sprawozdań z działalności NIK (od 1957 r.).

Oprócz książek w bibliotece dostępne są czasopisma prawnicze, a także wszystkie numery „Kontroli Państwowej” od 1956 roku.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania biblioteki jest ustawa o bibliotekach (Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Dz.U. z  1997 Nr 85, poz. 539 ze zm.). Organizację, zadania oraz szczegółowy zakres działania biblioteki określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2004 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji i zadań Biblioteki Najwyższej Izby Kontroli oraz nadania regulaminu Biblioteki Najwyższej Izby Kontroli zmieniony Zarządzeniem Nr 5/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lutego 2012 r.

Działalność biblioteki wspomaga komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA, umożliwiający czytelnikom dostęp do bazy danych księgozbioru. System posiada różnorodne możliwości wyszukiwania konkretnych pozycji lub zbioru w bazie danych, a także sporządzania zestawień bibliograficznych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2012-05-30
Data publikacji:
2012-05-30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2012-05-31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy